Program Pirátů pro Napajedla 2018-2022

„Město nevládne občanům, ale občané vládnou městu.”

Piráti v Napajedlích

 1. Tomáš Čabla, 40 let, zastupitel města Napajedla, člen Pirátů
 2. Jiří Krkoška, 36 let, zastupitel města Napajedla 2018-2020, nezávislý kandidát
 3. Michal Štěpaník, 40 let, zastupitel města od roku 2020, člen Kontrolního výboru města Napajedla, člen Pirátů

 

Základním principem demokracie je občanská angažovanost a možnost se k rozvoji města vyjádřit místním referendem.

1. Zámecký park

Uchování městských kulturních a sportovních budov v zámeckém parku. Oprava divadelního sálu, kanceláří a venkovního házenkářského hřiště. Myslíme si, že budovy v tak významné lokalitě by neměly být prodány, ale uchovány pro další generace a využity na 100%.

2. Měšťanské domy Palackého 94-95

Opravit budovy a zachovat jejich historický vzhled. Budoucí využití těchto budov může být v realizaci bytů, kanceláří, obchodů, sociálních bytů či bytů pro seniory nebo startovacích bytů pro rodiny. Investice takto vynaložená je do budoucích let návratná, naproti tomu další divadelní sál je finanční zátěží města.

3. Územní plán města

Zastropování průmyslu, který se čím dál tím více rozšiřuje a přibližuje k obytným zónám a rekreačním místům. Město nedostatečně tvoří rezervy pozemků, které by mohly být využity ke směnám při tvorbě bioregionů, k pozemkovým úpravám a k stavbě rodinných domů, sportovnímu či rekreačnímu využití.  

 • Přístav na Pahrbku pro 80 lodí

Je nepřípustné, že takto zásadní změna pro město nebyla veřejně projednána s občany města. Je nemyslitelné, aby o tak významném zásahu do života ve městě nemohli občané rozhodnout. Nejde o stavbu veřejného významu jako jsou silnice a dálnice. Taková stavba nemůže být v územním plánu jenom tak zaakreslena. Zajistíme veřejné projednání s občany, zda-li chtějí na Pahrbku přístav pro 80 lodí a Územní plán města by se pozměnil podle rozhodnutí občanů v referendu.

 • Rekreační zóna na Pahrbku

Domníváme se, že zrušení části plochy pro hromadnou rekreaci a plochy pro tělovýchovu a sport nebylo dobrým krokem. Naopak se měla plocha zvětšit a soustředit sem strategicky sportovní i rekreační zázemí. Mohli zde být městské koupaliště i sportovní haly. Či přesunutý skatepark od hlavní silnice. Souběžně s rekreačním střediskem by se nabídlo rekreantům sportovní vyžití a tím by došlo k zatraktivnění této lokality. Chceme znovu otevřít diskuzi o realizaci bazénu a tréninkové haly v centru města.

 • Jižní spojka

Rádi bychom otevřeli diskuzi nad problematikou vysoké zátěže dopravy  ulicemi Lány, Žerotínova a Podzámčí. Kvůli nadměrnému zatížení kamionovou dopravou do areálu Slávie, zemědělskou technikou a firmou CEMEX vidíme řešení v realizaci Jižní spojky. Oslovíme občany i krajský úřad.

 • Cemex – betonárna na Zámoraví

Nesouhlasíme s betonárnou v bývalé cihelně na Zámoraví s dalším rozšířením průmyslové zóny v Napajedlích. Podporujeme nově vzniklou Petici „NESOUHLAS S VÝSTAVBOU BETONÁRNY CEMEX“.

 • Chmelnice

Klidová zóna parku s možným využíváním sportovní činnosti a výstavbou bytových domů.

4. Zřízení Mateřské školky v zámeckém areálu

Alternativní výchova by mohla tvořit další možnost vzdělávání v Napajedlích (po vzoru Lesní či Waldorfské školky) v budovách Klubu kultury.

5. Budeme se zasazovat, aby se město připojilo k:

 • asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), jenž je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě.  https://www.zdravamesta.cz/index.shtml
 • Místní Agendě 21 (MA21), která vznikla jako lokální implementace tzv.Agendy 21, jenž byla přijata na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. V průběhu roku 2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (PS MA21) při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) sestavena sada Kritérií místní Agendy 21 (MA21). Hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. Naše města, obce a regiony budujeme: 

“s úctou k odkazu předků,

s ohledem na potřeby současníků,

s odpovědností za budoucnost potomků”

6. Vodovody a kanalizace Napajedla

Provozní model tak jak je nastaven, je léta nevýhodný pro občany, městskou vodárnu i města, bohatne na něm soukromá nadnárodní společnost. Česká pirátská strana považuje vodu za strategickou surovinu a dodávky vody a její čištění za službu veřejnosti. Napajedla mají cca  25 km vodovodů a kanalizací a Čistírnu odpadních vod v hodnotě 200 milionů.

Kolem Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK Zlín) probíhá léta protiprávní komplot a Vrchní soud v Olomouci označil pravomocně Statutární město Zlín, Jižní vodárenskou a.s. (Veolia ) a Českou spořitelnu a.s. za pachatele tohoto jednání. Proto zneplatnil valnou hromadu z 30.dubna 2004, kde se protiprávně schválil prodej provozní divize a pronájem provozování.  Vrchní soud v Olomouci  konstatuje:                                  

„Ze zjištěného skutkového stavu však jednoznačně vyplývá, že prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis, to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ustanovení č. § 13 stanov a ust. § 156 odst.4 a § 156a ObchZ.“

Je pro nás nepřijatelné, abychom v této věci nekonali, ale právě naopak se o náš majetek musíme řádně starat a v této věci učinit několik kroků:

 • Žaloba na určení neplatnosti smluv

Podvedení zastupitelé města Napajedla, v roce 2002 souhlasili s prodejem akcií Vak Zlín a na základě lži obsahujících argumentů souhlasili s uzavřením “balíčku smluv”, kterými měly být akcie Vak Zlín prodány. Jak se záhy ukázalo Česká spořitelna a.s., jednala jako nastrčený subjekt a obratem vše postoupila Jižní vodárenské a.s. která nikdy akcie koupit nechtěla.

Do dnešního dne, ani  po 15 letech není zřejmé jak s akciemi v hodnotě přesahující desítky miliónů korun, může město samostatně nakládat. Právě proto podáme  žalobu na určení neplatnosti smluv z důvodu, který popisuje Vrchní soud v Olomouci:

„I při respektu k rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR k otázce plných mocí (např. ze dne 22.9.2015, sp. zn. 29 Cdo 2133/2013) odvolací soud v návaznosti na všechny shora uvedené skutečnosti věci dovozuje, že plné moci a podzmocnění navazující na tzv. „balík smluv“ též sloužila k obcházení § 13 stanov a shora citovaných ustanovení ObchZ. Odvolací soud na tomto místě opětovně zdůrazňuje, že nepovažuje á priori všechny dohody o výkonu hlasovacích práv, a to ani realizující se prostřednictvím smluv příkazních a plných mocí , za neplatné, a to ani když by k postoupení hlasovacích práv došlo za úplatu, v tomto posuzovaném případě však prostřednictvím uvedených právních instrumentů došlo k obejití stanov a zákona, tudíž nedovolené jsou. Na obcházení zákona lze usuzovat i (nikoli tedy výlučně) např. z toho, že příkazník byl oprávněn vykonávat akcionářská práva neomezeně dle vlastního uvážení, postoupit získaná práva na třetí osobu, ukončit smluvní vztah pod hrozbou vysokých smluvních pokut (ve výši 100% budoucí kupní cen), okolnost, že SMZ obdrželo od třetí osoby zálohu 80% budoucí kupní ceny a doba, na kterou bylo oprávnění k výkonu hlasovacích práv třetí osobě svěřeno. To vše ukazuje na trvalý přenos akcionářských práv bez převodu vlastnického práva.

Cílem společnosti JV (Zlínské vodárenské a.s., tedy koncernu VEOLIA) tak nebylo získat akcie společnosti VAK do vlastnictví, ale tuto vodárenskou společnost ovládnout a ponechat si její provozní část, a to i za cenu postupu in fraudem legis.“

dále, Ústavní soud v Brně, cituji :

„42.V tomto případě a konkrétně dovolací soud nerespektoval závěr vyslovený zejména v bodu 23 nálezu ze dne 3.2.2015, sp. zn. IV. ÚS 2722/2013, v němž Ústavní soud uvedl: „Dovolací námitku týkající se zastoupení akcionářů – obcí a jejich vztahu s ČS, potažmo JV, je nezbytné nově posoudit s ohledem na všechny aspekty a skutečnosti, které poukazují na zastřený prodej akcií bez souhlasu valné hromady, respektive na faktický úplatný prodej hlasovacích práv a jejich oddělení od akcie.“

V napadeném rozhodnutí však i nadále chybí vypořádání otázky platnosti plných mocí ve smyslu tohoto závazného právního názoru. Ústavní soud přitom již dříve odmítl odůvodnění s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.1.2011, sp. zn. 29 Cdo 1259/2009, které na souzenou věc nedopadá, jelikož se zabývalo pouze tvrzenými důvody neplatnosti plných mocí jednotlivě a neposkytuje souhrnný a komplexní náhled na předestřenou situaci. Tím bylo porušeno právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Myslíme si, že na město Napajedla i na celou akcionářskou obec ve VaK Zlín byly použity praktiky obcházení zákona a iniciátoři těchto praktik nejednali v dobré víře a nepožívají tak právní ochrany. Budeme iniciovat oslovení dalších 13 obcí, které se taktéž staly obětí manipulací a polopravd jako Napajedla a budeme vyzývat tyto obce k podání hromadné žaloby, na navrácení hlasovacích práv a ke zrušení prodeje našich akcií.

 • Spolupráce na navrácení VaK Zlín pod správu měst a obcí

Přidáme se k požadavkům Otrokovic, Fryštáku, Lukova, Želechovic a dalších obcí, které usilují o navrácení provozování VaK Zlín pod správu měst a obcí a chtějí narovnat situaci ve VaK Zlín. Vedení města je natolik netransparentní, že nepředává informace, které oficiální cestou posílají ostatní akcionáři. Při takovém jednání není možné hájit zájmy občanů před nadnárodní společností !!!

 • Odvolání představenstva a dozorčí rady VaK Zlín

Představenstvo VaK Zlín v čele s panem Březíkem nepracuje pro navrácení provozní divize a jedná tak, aby byly promlčeny nároky na uplatnění škod ve výš stovek miliónů korun a Vak Zlín nemohl čerpat dotace z EU. Naopak snaží se právními obstrukcemi a nyní i absurdní soudní cestou, aby města a obce se ke svému majetku nedostala a musela si po ukončení smluv v roce 2034 provozní divizi odkoupit.

 • Kanalizace na Zámoraví

Kanalizace na Zámoraví, Šardici a Radovanech není plně funkční a dořešena.

7. Kultura, sport a činnost spolků v Napajedlích

 • Podporujeme stávající projekty a akce Klubu kultury. Zachováme všechny akce které se pravidelně opakují každý rok s tím, že financování zastropujeme.
 • Nebudeme budovat nový divadelní sál, zrekonstruujeme stávající prostory v Zámeckém areálu a budovy plně využijeme.
 • Sport si zaslouží také naši pozornost a financování, vždyť právě sport podporuje zdravý životní styl, zvyšuje sebevědomí, učí stanovovat si cíle a týmové práci, učí vypořádat se s prohrou. A hlavně SPORT je zábava!
 • Budeme podporovat volnočasové aktivity pro děti, které poskytují DDM Matýsek, ZUŠ R. Firkušného a sportovní oddíly. Podporujeme činnost místních spolků a místní knihovnu (její digitalizaci - knihovna tak zapůjčí jakoukoliv knihu).
 • Je třeba udržovat kulturu a památky, které jsou bohatstvím obce, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

8. Sloučení NBTH, NTV Cable a Služeb města Napajedla

Sloučíme společnosti města do jedné organizace a zřídíme dozorčí radu, kde občané mohou dělat kontrolu.

9. Odpady, životní prostředí, biokoridory

Dokončíme úpravy kontejnerových stání, ne všude jsou dokončeny. Vyvoláme diskuzi k digitalizaci sběru odpadu a přidání popelnic na olej a tuky.

Stromy ve městě budeme pravidelně doplňovat tam, kde dojde k úhynu. Vyvoláme s odborníky diskuzi, co s kaštany na ulici Komenského (pahýly), zda v dnešní době nebude vhodnější náhrada - vysadit například Platanovou alej.

Zaměříme se na tvorbu biokoridorů, začneme řešit úpravy pozemků tak, aby dešťová voda byla zadržena v půdě a v místě dopadu. Chceme zabraňovat erozi půdy a komunikací s majiteli a nájemci pozemků vytvářet remízky a ovlivňovat druh a skladbu vysazených plodin.

Dešťovou vodu z městských budov tam kde to lze zrealizovat a využít zadržíme pro pozdější využití (WC školských zařízení, Služby města Napajedla, tenisové kurty...

10. Doprava

 • Autobusová obslužnost Napajedel

Budeme veřejně diskutovat, zda se nepřipojit k systému MHD  Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o. a více posílit spoje mezi Otrokovicemi (vlak.nádraží)  - Napajedly v rámci dopravy do průmyslových podniků.

 • Parkování a místní komunikace

Zbudujeme další  parkoviště na Nábřeží, Malina I, Husova a Jiráskova po diskuzi s občany těchto lokalit. Budeme diskutovat o možnosti  stavby parkovacího domu na Nábřeží. Je nutné pokračovat v rekonstrukci místních ulic (Divišova, Bartošova, Kollárova, Moravní a Na Malině).

 • Cyklostezky

Dokončíme výstavbu cyklostezky mezi Stavebninami a Pahrbkem. Zahájíme diskuzi o stavbě cyklostezky podél I/55 do Otrokovic.

11. Městská Policie

S plánovaným zrušením Obvodního oddělení PČR v Napajedlích budeme situaci řešit personálním posílení městské policie tak aby byla zajištěna její činnost.

12. Sociální služby

Podporujeme činnost DPS, Pečovatelské služby a Klubu důchodců. Zajistíme jejich financování i do budoucna.

13. Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obcích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální podnikatele v obci před nadnárodními.

14. Školství

Chápeme vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce. Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Do přípravy a projednávání budoucí koncepce a vývoje školy by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí. Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol. Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné.

Piráti Napajedla pro otevřenou radnici

1. Kvalitní informace

Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na co se ptali občané před ním. Umožníme snadný přístup k archivům úředních desek. Maximální množství informací (např. o rozpočtu, dopravě, kriminalitě, životním prostředí a vodárenství) zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

2. Rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Podpoříme občanskou kontrolu chodu města ve výborech, komisích a v dozorčích radách městských společností.

 • O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem. Podklady zastupitelstva a rady budou elektronicky na webu města k dispozici. Na zasedání umožníme přístup každému občanovi.
 • Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy ze zastupitelstva. Vlastní záznamy umožníme i občanům. V 21 století není možné, aby občan neměl přístup k tak zásadním informacím, jako je jednání zastupitelstva. Zajistíme, aby audiovizuální záznamy byly součástí zápisů a občan mohl kdykoliv projednávaný bod poslechnout v mobilu či na počítači.
 • Budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech. Za zásadní považujeme zřízení stavebního výboru, který byl zrušen proto, aby „jim do toho nikdo moc nemluvil“.  Zastupitel tak nemá možnost konfrontovat úřednictvo s názorem výboru. Taktéž nám chybí výbor sportovní a školský.
 • Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru.
 • Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkávání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Vše na veřejném zastupitelstvu města.
 • Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky.  O investicích města, které mění jeho podobu a charakter, či jsou finančně náročné na několik let, se bude rozhodovat s lidmi místním referendem.

Občané by měli spolurozhodnout třeba i v místním referendu o  10 - 15 největších investicích – nový divadelní sál, sportovní hala, kanalizace, byty, bazén, koupaliště, budovy v zámeckém parku (loutkový sál, divadelní sál, tenisové a házenkářské hřiště), měšťanské domy Palackého 94-95.

 • Podpoříme komunikaci mezi sousedícími samosprávami a jejich obyvateli, aby se problémy neřešily izolovaně.
 • Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám ve vedení města, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné. Petice dosud končí pouze v rukou rady města a nedostanou se na veřejné zasedání zastupitelstva.

3. Transparentní bankovní účet

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce.

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka.

4. Veřejné zakázky

Zveřejňování smluv. Kontrola při výběrových řízení, kde v „hodnotící komisi“ bude zasedat 3-5 zastupitelů i s občany. Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Tak snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Zadávání veřejných zakázek:

 • Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušného odboru na radnici a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která definují osobní odpovědnost. Hodnotící komise bude tvořena ze zastupitelů a občanů.
 • Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další potřebné informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví více dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.
 • Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně, u nevýznamných objednávek.
 • Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.
 • Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek.
 • Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.
 • Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.
 • Závaznými standardy snížíme rizika manipulovatelných soutěží.
 • Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.
 • Odkaz na profil zadavatele zveřejníme na stránce povinně zveřejňovaných informací.
 • Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.

 Zveřejňování smluv a výběrová řízení:

 • Všechny smlouvy budou zveřejněny na webu města nebo v registru smluv;  občan tak bude mít přehled, která firma zakázku obdržela, i kolik finančních prostředků město použilo. 
 • Veškeré podklady, zápisy a protokoly k výběrovým řízením budou zpřístupněny občanům na webu města. Občan tak bude vědět, která firma a která výběrová komise dělala jakou zakázku ať v roce 2011 nebo 2022.

5. Územní plán

Umožníme občanům prosazovat právo na kvalitní životní prostředí i ovlivňovat podobu okolí jejich domova.

Zveřejníme návrhy územního plánu města na informačních tabulích. Návrhy plánů rozvoje, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci (spolurozhodování) občanů.

6. Radniční média

Otevřeme radniční média a jejich kvalitou podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.

Otevřenost a transparentnost je dnešnímu vedení města cizí. Redakční rada je tvořena loajálními lidmi a není vytvořena napříč politickými stranami a ani nebyla veřejně diskutovaná na zastupitelstvu města. Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samosprávy, musí splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Za samozřejmé považujeme zveřejňování názorů alternativních vůči vedení radnice. 

7. Nekalé jednání a střet zájmů

Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli k veřejnému prospěchu.

Prosadíme etické kodexy pro zastupitele i úředníky, upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.  

Kde to najdu?

zatím nemáme místní adresu, najdete nás na našich schůzích nebo akcích