Rozhodování s účastí občanů

Rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Podpoříme občanskou kontrolu chodu města ve výborech, komisích a v dozorčích radách městských společností.

O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem. Podklady zastupitelstva a rady budou elektronicky na webu města k dispozici. Na zasedání umožníme přístup každému občanovi.

Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy ze zastupitelstva. Vlastní záznamy umožníme i občanům. V 21 století není možné, aby občan neměl přístup k tak zásadním informacím, jako je jednání zastupitelstva. Zajistíme, aby audiovizuální záznamy byly součástí zápisů a občan mohl kdykoliv projednávaný bod poslechnout v mobilu či na počítači.

Budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech. Za zásadní považujeme zřízení stavebního výboru, který byl zrušen proto, aby „jim do toho nikdo moc nemluvil“. Zastupitel tak nemá možnost konfrontovat úřednictvo s názorem výboru. Taktéž nám chybí výbor sportovní a školský.

Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkávání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Vše na veřejném zastupitelstvu města.

Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky. O investicích města, které mění jeho podobu a charakter, či jsou finančně náročné na několik let, se bude rozhodovat s lidmi místním referendem.

Občané by měli spolurozhodnout třeba i v místním referendu o 10 - 15 největších investicích – nový divadelní sál, sportovní hala, kanalizace, byty, bazén, koupaliště, budovy v zámeckém parku (loutkový sál, divadelní sál, tenisové a házenkářské hřiště), měšťanské domy Palackého 94-95.

Podpoříme komunikaci mezi sousedícími samosprávami a jejich obyvateli, aby se problémy neřešily izolovaně.

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám ve vedení města, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné. Petice dosud končí pouze v rukou rady města a nedostanou se na veřejné zasedání zastupitelstva.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články