Netradiční jednání zastupitelstva města, otázky kolem VaKu Zlín a dotační programy SFŽP.

Netradiční jednání zastupitelstva města, otázky kolem VaKu Zlín a dotační programy SFŽP.

9.té jednání zastupitelstva města (ZM) proběhlo netradičně 11.5.2020 na radničním nádvoří díky ochraně před možnou nákazou nemocí COVID-19, ale taktéž místo středy již v pondělí kvůli Valné hromadě (VH) Vodovody a Kanalizace (VaK) Zlín, město Napajedla je akcionářem společnosti.

Slib zastupitele podepsal nový zastupitel Pavel Ratiborský ml., který vystřídal Romana Kuču za volební uskupení Mladí za Napajedla. Při schvalování programu jednání došlo k hlasování o zařazení námi předloženého bodu týkajícího se změny Územního plánu v lokalitě Pahrbek, Jižní spojka. Zastupitelé však byli proti zařazení, dostali jsme však příslib k dalšímu jednání v červnu. Úvodní body programu patřili majetkovým smlouvám a dotacím a oba pirátští zastupitelé hlasovali v souladu s většinou a souhlasili s navrženými usneseními. Posledním bodem programu byla delegace člena zastupitelstva na VH VaK Zlín.

Je nepochopitelné proč ZM vysílá delegáta na VH VaK Zlín, když vlastní 14 ks z 1 030 294 ks akcií a ještě se k tomu přesouvá zastupitelstvo ze středy na pondělí.

Pirátský zastupitel Tomáš Čabla měl 4 otázky k tomuto problému:

1.) Jak zastupitelé hodnotí práci představenstva a předsedu pana Březíka, který pracuje spíše pro nadnárodní koncern VEOLIA, než pro občany, když se v ceně vody odvádí zisky do mateřských společností v cizině.

2.) Další otázka směřovala na starostku paní I.Brabcovou a pana P.Ratiborského, kteří jsou u této kauzy pracovně nejdéle, a to kdy budeme podávat žalobu pro neplatnost smluv kterými město ztratilo hlasovací práva k celkovému počtu 36.670 ks akcií.

3.) Zdali město Napajedla podalo návrh na setkání ohledně problematiky akcií nebo se zúčastnilo jednání s ostatními obcemi, které mají stejný problém s Jižní vodárenskou (VEOLIÍ), která se domáhá práva s našimi akciemi hlasovat.

4.) Zda obdrželo město Napajedla dopis od senátora za obvod Zlín Tomáše Goláně, který se vyjadřuje k problematice privatizace VaK Zlín. A případnou odpověď.

Na první otázku nikdo z přítomných nereagoval. Odpovědí na druhou otázku se ujal po výzvě starostky právník města p.Fus. Zaznělo, že ZM před dvěma lety rozhodlo, že počká až jak dopadnou všechny soudní spory ve věci VaK Zlín a žádný požadavek na návrat akcii nebyl odsouhlasen. A že tak jak si stojí struktura ve VaK Zlín, je 3,5 % akcií bez vlivu na rozhodování ve společnosti VaK Zlín a je zcela bezcenný (zaznělo oprava špatně řečeno) - nemají prakticky žádný význam, vliv, protože město Zlín se svojí majoritou je největším akcionářem, který Vak Zlín ovládá. Položil jednoduchou otázku zda-li 3,5% majetku (asi 25km kanalizací a vodovodů na území města) za částku 15-16-17 mil. korun je dostatečnou částkou pro kterou se má vracet majetek. Zastupitelé odpovězte si sami!

Starostka města prohlásila, že dopis od senátora obdržela, ale zastupitelstvo s ním neseznámila, byl adresován městu Napajedla. O dopis jsme se rozhodli požádat přes zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/99Sb. Dále sdělila, že nebyla na žádném jednání s obcemi a žádné pozvánky k účasti nedostala.

Nakonec bylo schváleno delegování radního V.Skály na VH Vak Zlín.

Na závěr jednání ZM vystoupil M.Štěpaník a seznámil zastupitele s možností města čerpat dotace v programech Státního fondu životního prostředí a to na vratné kelímky a myčku pro Klub kultury při pořádání akcí a na projekt Dešťovka, ze které by město mohlo čerpat až 85% nákladů spojených s nakládáním a uchováním dešťové vody zachycené na budovách ve vlastnictví města.

Jednání ZM se nezúčastnil žádný občan města, vyjímkou je jeden pán, který dorazil těsně před koncem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články