Změny v Územním plánu...

Změny v Územním plánu...

Územní plán (ÚP) je z hlediska města nejdůležitějším nástrojem územního plánování a je pro trvale udržitelný rozvoj města nepostradatelný. Bez něj nelze naplňovat představy o rozvoji města. Územní plán tak mapuje území města a vymezuje v něm plochy skutečného stavu území (souhrnně nazývané tzv. stabilizované plochy) a zastavitelné plochy, kterými je právě určen rozvoj města. Současně pak pro všechny tyto plochy stanovuje funkční využití – tedy jakou činnost lze v jaké ploše provozovat. Zde je nutné poznamenat, že vlastnické vztahy k pozemkům v daném území nejsou pro vymezování ploch v územním plánu rozhodující ani limitující.

Pouhých šest měsíců po komunálních volbách, v dubnu 2019 se na zastupitelstvu poprvé objevil návrh na změnu územního plánu (ÚP) v lokalitě historického hřebčína (Výběhy), tedy přímo v jeho areálu mezi zámeckým parkem na severní straně a na jižní straně obytnou zónou Malina I., který usiluje o změnu využití této lokality.

Se svolením kanceláře je studie k dispozice zde

Překvapením bylo, že firma Sygnum s.r.o. podala návrh na změnu ÚP v této lokalitě na hromadné bydlení, a ještě větší překvapení bylo, že zastupitelstvo, tento návrh na pořízení změny v ÚP podpořilo a tím zahájilo první krok k realizaci možné změny, místo toho, aby napřed vedlo veřejnou debatu s občany.

Jak víme, zvedla se vlna občanské angažovanosti a vytvořila se petice (podpis připojilo 1469 petentů nejen z Napajedel, ale také 2462 z řad občanů ČR). Ta deklarovala, že petenti nesouhlasí se zástavbou, která v této historické části města ukončí jak chov koní, tak se zhorší kvalita životního prostředí v průmyslovém městě, jakým Napajedla jsou. Lokalita Výběhy není jen zemědělská půda, jak je označeno v Územním plánu, ale především živý organismus, který působí pro město Napajedla blahodárně a zmenšuje dopady znečištění. O ploše hřebčína s přilehlým historickým parkem můžeme hovořit jako o plicích našeho města zachytávajících prach, hluk, vlhkost. Zkrátka “čistička vzduchu”.

Zastupitelstvo města, na svém jednání 26.2.2020 o vydání Opatření obecné povahy změny č.1A ÚP Napajedla, bylo informováno, že 4 návrhy (lokalita Horní díly, lokalita Zámoraví – nahrazení železničních přejezdů, lokalita Severní průmyslová zóna a lokalita Výběhy) budou řešeny v návrzích na pořízení změny označeném 1B. Při projednávání jsme i my namítali, že tyto lokality nelze projednávat a o nich rozhodovat společně. Po připomínkách zastupitelů na rozdělení návrhu č. 1B paní starostka sdělila, ”že se na tom bude pracovat, aby to byl samostatný bod”.

V prosinci 2020 Rada města schválila smlouvu o dílo, (bod 22 zápisu) na zhotovení projektové dokumentace na akci “Územní plán Napajedla – změna č.1B”. Na stavebním úřadě, jsme se dozvěděli, že zatím k rozdělení nedošlo a že architektonická kancelář vypracovává změnu č. 1B jako celek.

A zde vidíme kámen úrazu, že návrhy změny č.1B nejdou již rozdělit a hlasovat tak o lokalitě Výběhy zvlášť. To znamená buď všechno nebo nic.

Jako Piráti Napajedla budeme při budoucím projednávání hlasovat proti schválení návrhu změny č.1B a budeme navrhovat nové zpracování těchto změn a to odděleně, tak jak bylo deklarováno starostkou města na veřejném jednání zastupitelstva (bod 12 zápisu). A budeme prosazovat místní Referendum, aby o tak závažném zásahu do Územního plánu o plánované výstavbě cca 319 bytů rozhodli občané a nikoliv 21 exotů zvolených do zastupitelstva.

Na druhou stranu, máme nyní v územním plánu několik lokalit, které nejsou zastavěny a jsou určeny pro výstavbu. Celková navrhovaná výměra zastavitelných ploch je v Územním plánu Napajedla cca 20,5 ha. V územně analytických podkladech pro ORP Otrokovice je potřeba zastavitelných ploch stanovena pro Napajedla na cca 6,33 ha, v Napajedlích jsou tedy tyto plochy naddimenzovány. Pokud chceme další místa na možný rozvoj města, tak jsme několikrát hovořili o lokalitě Jižní spojka (plánované spojení silnice Napajedla-Topolná na silnici I/55 přes Moravu kolem Pahrbku), kde bylo jak místo pro hromadnou rekreaci (sportoviště), tak by zde byla rezerva pro bydlení (za ulicemi Příční a K Pahrbku)

A každý občan by si měl položit otázku, jestli při budoucím rozvoji města chce další sídliště či rodinné domy.

Náš YouTube kanál naleznete zde


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články