Pozvánka na 10. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 10. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pro Napajedla v netradiční den, v pondělí 29.6.2020 proběhne 10.té zasedání zastupitelstva města.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Jednání bude probíhat za dodržení podmínek, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádným opatřením ze dne 17.6.2020

Program:

ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Zápis z jednání finančního výboru

7 - Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

8 - Závěrečný účet města Napajedla za rok 2019

9 - Seznámení s hospodařením společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2019

10 - Seznámení s hospodařením společnosti NTV cable s.r.o.

11 - Seznámení s hospodařením společnosti Technická správa města Napajedla, s. r. o. v likvidaci

12 - Úpravy rozpočtu města na rok 2020

13 - Investiční úvěr u České spořitelny, a.s.

14 - Neinvestiční účelová dotace z ministerstva kultury na městskou památkovou zónu

15 - Žádost pana Antona o prominutí úroků plynoucích z jeho dluhu vůči městu Napajedla

16 - Obecně závazná vyhláška Města Napajedla č. 1/2020, o nočním klidu

17 - Uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovými domy na ulici Palackého, Nábřeží a ulici Svatoplukova v k. ú. Napajedla

18 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - Dodatek č. 1

19 - Žádost o souhlas se stavbou předsazených lodžií - ul. Husova č. p. 1087-1089

20 - Oprava elektroinstalace v části budovy č. p. 519

21 - Partnerství města Napajedla v MAS SCHP na programové období 2021–2027

22 - Plán rozvoje sportu města do r. 2025

23 - Převod akcií Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

24 - Jednací řád Zastupitelstva města Napajedla

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

15 - Diskuse

16 - Závěr

Přijďte na veřejné zasedání!

Program zasedání v odkaze zde.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články