Pozvánka na 17. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 17. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Ve středu 24.11.2021 proběhne 17.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Zápis z jednání finančního výboru

7 - Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2022

8 - Návrh na poskytnutí individuální dotace

9 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

10 - Prodej pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Radovany

11 - Nabídka na odkup pozemků

12 - Žádost o odkup pozemku - prodej pozemku pod garáží

13 - Žádost o odkoupení pozemků - Na Kapli

14 - Žádost o odkup části pozemku v souvislosti s majetkovým vypořádáním

15 - Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy

16 - Uzavření směnné smlouvy - rekreační areál Pahrbek

17 - Žádost o vyjádření k záměru opravy osobního nádraží v žst. Napajedla

18 - Termíny zasedání zastupitelstva města na rok 2022

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

19 - Diskuse

20 - Závěr

Odkaz pro sledování na YouTube bude před zahájením jednání na webu města

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články