Vyjádření Komise ŽP rady města ke kácení na Nábřeží

23. března 2023
Vyjádření Komise ŽP rady města ke kácení na Nábřeží

Zveřejňujeme vyjádření Komise ŽP rady města ke kácení na Nábřeží, pro občany kteří nepoužívají sociální sítě.

Plánovaným rozšířením parkovišť na Nábřeží se Komise životního prostředí (KŽP) zaobírala hned po svém ustanovení. Z odboru Investice a rozvoj města jsme si vyžádali podklady k projektu, který byl již připraven k realizaci  (situační výkres a technickou zprávu včetně dendrologického posudku) a svolali terénní schůzku. Na schůzce byli kromě KŽP zástupci městské společnosti Služby města Napajedla, která měla provádět kácení stromů. 

Z dokumentace vyplývá, že rámci této etapy bude vykáceno 43ks stromů, z toho 4ks s obvodem větším než 80cm, a tudíž vyžadující povolení ke kácení.  

Dendrologický posudek, který vypracoval Ing. Jiří Červený v březnu 2021, mimo jiné uvádí:  

“Stromy vysázené ve zpevněných plochách parkovišť špatně vegetují a za daných podmínek nemají šanci na další úspěšný vývoj, jejich uplatnění je pouze dočasné.”

K náhradní výsadbám se vyjadřuje následovně: “Náhradní výsadby není možné v této lokalitě umístit. Pokud budou vyžadovány, určí počet a umístění stromů investor.”

(odkaz na dokumentaci a mapy se zákresem inženýrských sítí: https://1url.cz/Pr9lN )

Pracovní schůzka na Nábřeží proběhla v únoru 2023 ve složení Vítězslav Dalajka (SMN), Jan Debef (zahradník SMN), Karla Hlačíková (KŽP), Zdeňka Čeleďová (KŽP). 

Vyjádření komise : 

Plánované rozšíření kolmých parkovacích stání podél hlavního silničního průtahu Nábřežím si vyžádá vykácení několika desítek mladých stromů (malokorunné kultivary javoru babyky). Vzhledem k extrémním podmínkách místa výsadby nejsou dřeviny na tomto stanovišti dlouhodobě perspektivní. Případné zachování vybraných kusů by bylo pouze krátkodobým řešením, nová výsadba v těchto místech bez výrazného rozšíření prokořenitelného prostoru by byla rovněž neperspektivní a vzhledem k výskytu ochranných pásem inženýrských sítí na většině míst nevhodná.

Zúčastnění se po pochůzce celým Nábřežím shodli, že náhradní výsadbu za (k pokácení navržené) babyky bude vhodné umístit ve formě:

- volně rostlých živých plotů z kvetoucích keřů (cílová výška kolem 1,5-2m – např. tavolníky, kultivary svíd, meruzalka alpská, kdoulovec, zlatice aj.) na vybraných místech podél chodníku,

- alejových stromů v travnatých plochách za a mezi panelovými domy směrem k Moravě, kde prochází minimum inženýrských sítí a kde mohou doplnit již vzrostlé stromové skupiny.

Konkrétní rozvržení dřevin a návrh druhové skladby zpracuje KŽP, zkonzultuje se SMN a oddělením SM-ŽP a nachystá jako závazný podklad pro výsadbu na podzim 2023.

foto_nabrezi1

Tlak na budování parkovacích míst je v poslední době obrovský a často na úkor zeleně. Veřejné projednání projektu rozšíření parkování na Nábřeží bohužel neproběhlo a občané neměli možnost se k úpravám vyjádřit. Komise ŽP se zavazuje, že bude usilovat o to, aby byly další podobné rozvojové projekty (pokud budou komisi známy) veřejně komunikovány v dostatečném předstihu a aby bylo dostatečně přihlíženo k připomínkám týkajících se zeleně a životního prostředí obecně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.