Pozvánka na 18. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Pozvánka na 18. zastupitelstvo volebního období 2018-2022

Ve středu 23.02.2022 proběhne 18.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovým domem na Nábřeží, Palackého a ul. Sadová

7 - Budoucí prodej pozemku v ul. Komenského u č. p. 1186

8 - Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120

9 - Schválení smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

10 - Schválení úplatného převodu pozemku

11 - Nabídka darování spoluvlastnických podílů

12 - Vydání změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla

13 - Návrh na pořízení změny č. 2B Územního plánu Napajedla, lokalita Nad Mezí

14 - Program regenerace MPZ 2022

15 - Investiční záměry města ve vazbě na strategický dokument Napajedla 2030

16 - Zápis z jednání finančního výboru

17 - Plnění rozpočtu města a stav finančních prostředků k 31.12.2021

18 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Napajedla na roky 2023-2026

19 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2022

20 - Stav pohledávek města k 31.12.2021

21 - Zápis z jednání kontrolního výboru

22 - Mimořádná odměna starostce města

23 - Mimořádná odměna místostarostovi města

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

24 - Diskuse

25 - Závěr

Odkaz pro sledování na YouTube bude před zahájením jednání na webu města

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články