Program:

1 - Zahájení, složení "Slibu člena zastupitelstva"

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

Volba místostarosty a ostatních členů rady

6 - Určení způsobu volby místostarosty, členů rady města a předsedů a členů finančního výboru a kontrolního výboru

7 - Ustanovení volební komise

8 - Volba místostarosty

9 - Volba členů rady města

Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

10 - Volba předsedy finančního výboru

11 - Volba předsedy kontrolního výboru

12 - Volba členů finančního výboru

13 - Volba členů kontrolního výboru

14 - Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva

15 - Stanovení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů výborů a komisí

16 - Náhrada za nevyčerpanou dovolenou

17 - Diskuse

18 - Závěr