Kandidáti a program do komunálních voleb 2022

Občané Napajedel s podporou Pirátů

 1. Michal Štěpaník, 43 let, zastupitel města, elektrotechnik, člen Pirátů
 2. Tomáš Čabla, 43 let, zastupitel města, provozní hotelu, člen Pirátů
 3. Jiří Krkoška, 40 let, živnostník, projektant, nezávislý kandidát
 4. Mgr. Petr Škrabala, 40 let, genealog, OSVČ, nezávislý kandidát
 5. Ing. Zbyněk Andrýsek, 48 let, finanční kontrolor, nezávislý kandidát
 6. Václav Uhříček, 45 let, technik kvality, nezávislý kandidát
 7. Jaroslav Kurzer, 37 let, ošetřovatel zvířat, nezávislý kandidát
 8. Mgr. Magda Šustková, 35 let, učitelka ZŠ, nezávislý kandidát
 9. Bc. Michal Krátký, 42 let, technický provoz, nezávislý kandidát
 10. Břetislav Loveček, 39 let, skladník, nezávislý kandidát
 11. Filip Vavruša, 33 let, podsládek, nezávislý kandidát
 12. Tereza Vašíčková, 25 let, mateřská dovolená, nezávislý kandidát
 13. Jan Rožek, 31 let, operátor CNC, nezávislý kandidát
 14. Daniel Harník, 31 let, skladník, nezávislý kandidát
 15. Dana Šafářová, 44 let, zákaznický servis, nezávislý kandidát
 16. Martin Paseka, 51 let, živnostník, nezávislý kandidát
 17. Petr Pešina, 41 let, živnostník, nezávislý kandidát
 18. Jonáš Zelinka, 33 let, operátor výroby, nezávislý kandidát
 19. Miroslav Mikulášek, 48 let, elektrikář, nezávislý kandidát
 20. Roman Hastík, 37 let, operátor výroby, nezávislý kandidát
 21. Petr Juráň, 45 let, mechatronik, nezávislý kandidát

Motto:

“Město nevládne občanům, ale občané vládnou městu”

Základním principem demokracie je občanská angažovanost a možnost se k rozvoji města vyjádřit místním referendem.

1. Zámecký park

Uchování městských kulturních a sportovních budov v zámeckém parku. Oprava divadelního sálu, kanceláří a venkovního házenkářského hřiště. Myslíme si, že budovy v tak významné lokalitě by neměly být prodány, ale uchovány pro další generace a využity.

2. Měšťanské domy Palackého 94-95

Opravit budovy a zachovat jejich historický vzhled. Budoucí využití těchto budov může být v realizaci bytů, kanceláří, obchodů, sociálních bytů či bytů pro seniory nebo startovacích bytů pro rodiny. Investice takto vynaložená je do budoucích let návratná, naproti tomu další divadelní sál je finanční zátěží města

3. Územní plán města

Zastropování průmyslu, který se čím dál tím více rozšiřuje a přibližuje k obytným zónám a rekreačním místům. Město nedostatečně tvoří rezervy pozemků, které by mohly být využity ke směnám při tvorbě biokoridorů, k pozemkovým úpravám a k stavbě rodinných domů, sportovnímu či rekreačnímu využití. 

 • Rekreační zóna na Pahrbku + Jižní spojka

Soustředit sem chceme sportovní i rekreační zázemí. Mohly zde být městské koupaliště i sportovní haly. Či přesunutý skatepark od hlavní silnice. Pumptrack. Chceme znovu otevřít diskuzi o realizaci bazénu a tréninkové haly v centru města.

Rádi bychom otevřeli diskuzi nad problematikou vysoké zátěže dopravy ulicemi Lány, Žerotínova a Podzámčí. Kvůli nadměrnému zatížení kamionovou dopravou do areálu Slavia, zemědělskou technikou a firmou CEMEX vidíme řešení v realizaci Jižní spojky. Oslovíme občany a krajský úřad.

 • Výběhy

Zachováme zeleň v centru města, nebudeme realizovat bytovou
výstavbu v této lokalitě.

 • Chmelnice

Klidová zóna parku s možným využíváním ke sportovní činnosti, psí louka, in-line ovál, zvážíme výstavbu bytového domu po diskuzi s občany.

4. Zřízení Mateřské školky v zámeckém areálu

Alternativní výchova by mohla tvořit další možnost vzdělávání v Napajedlích (po vzoru Lesní či Waldorfské školky) v budovách Klubu kultury.

5. Budeme se zasazovat, aby se město připojilo k:

 • asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), jenž je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě. https://www.zdravamesta.cz/index.shtml
 • Místní Agendě 21 (MA21), která vznikla jako lokální implementace tzv.Agendy 21, jenž byla přijata na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. V průběhu roku 2004 byla Pracovní skupinou pro místní Agendy 21 (PS MA21) při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) sestavena sada Kritérií místní Agendy 21 (MA21). Hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. Naše města, obce a regiony budujeme: 

“s úctou k odkazu předků,

s ohledem na potřeby současníků,

s odpovědností za budoucnost potomků”

6. Vodovody a kanalizace Napajedla

Napajedla mají cca 25 km vodovodů a kanalizací a Čistírnu odpadních vod v hodnotě 200 milionů. Kolem Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK Zlín) probíhá léta protiprávní komplot. Vrchní soud v Olomouci označil pravomocně Statutární město Zlín, Jižní vodárenskou a.s. (Veolia) a Českou spořitelnu a.s. za pachatele tohoto jednání. Proto zneplatnil valnou hromadu z 30.dubna 2004, kde se protiprávně schválil prodej provozní divize a pronájem provozování.

Politici města Zlína místo toho aby ukradený majetek získali zpět a viníky zažalovali, neustále vytváří právní obranu pachatelům trestné činnosti. Posledním krokem ke znemožnění spravedlnosti je “uplacení” měst Otrokovice a Fryšták, která tak stáhla žaloby.

VaK Zlín ovládá 54 obcí a měst, jenž jsou akcionáři. Bohužel město Napajedla se nyní přidalo k těm městům, která léta tvoří špinavou politiku v této oblasti a podporují politiku, která dělá servis nadnárodním korporacím a oligarchům, kteří korumpují místní politiky, kteří bez morálky prodávají občany bezohlednému finančnímu trhu.

Politika města Zlína i našeho města je tak špinavou hrou s veřejnými statky a penězi. Město Napajedla má stále problém s nakládáním se svými akciemi ve VaK Zlín a proto navrhujeme :

Podat žalobu na určení neplatnosti smluv. Podvedení zastupitelé města Napajedla, v roce 2002 souhlasili s prodejem akcií Vak Zlín a na základě lživě obsahujících argumentů souhlasili s uzavřením “balíčku smluv”, kterými měly být akcie Vak Zlín prodány. Jak se později ukázalo Česká spořitelna a.s., jednala jako nastrčený subjekt a obratem vše postoupila Jižní vodárenské a.s. která nikdy akcie koupit nechtěla.

Do dnešního dne, ani po 18 letech není zřejmé jak s akciemi v hodnotě přesahující desítky milionů korun, může město samostatně nakládat. Je evidentní, že na město Napajedla i na celou akcionářskou obec ve VaK Zlín byly použity praktiky obcházení zákona a iniciátoři těchto praktik nejednali v dobré víře a nepožívají tak právní ochrany. Budeme iniciovat oslovení dalších 13 obcí, které se taktéž staly obětí manipulací a polopravd jako Napajedla a budeme vyzývat tyto obce k podání hromadné žaloby, na navrácení hlasovacích práv a ke zrušení prodeje našich akcií.

Na území města je potřeba dokončit kanalizaci v lokalitách Zámoraví, Šardice a Radovany kde není plně funkční a není dořešena.

7. Kultura, sport a činnost spolků v Napajedlích

Podporujeme stávající projekty a akce Klubu kultury. Zachováme všechny akce které se pravidelně opakují každý rok s tím, že financování zastropujeme.

Nebudeme budovat nový divadelní sál, zrekonstruujeme stávající prostory v Zámeckém areálu a budovy plně využijeme.

Sport si zaslouží také naši pozornost a financování, vždyť právě sport podporuje zdravý životní styl, zvyšuje sebevědomí, učí stanovovat si cíle a týmové práci, učí vypořádat se s prohrou. A hlavně SPORT je zábava!

Budeme podporovat volnočasové aktivity pro děti, které poskytují DDM Matýsek, ZUŠ R. Firkušného a sportovní oddíly. Podporujeme činnost místních spolků a místní knihovnu.

Budeme se snažit o obsazení místa redaktora Napajedelských novin na plný úvazek.Toto dlouholeté městské periodikum by si zasloužilo, aby se jeho obsahu a výsledné podobě věnoval někdo na 100% bez politického vlivu.

Je třeba udržovat kulturu a památky, které jsou bohatstvím obce, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

8. Sloučení NBTH, NTV Cable a Služeb města Napajedla

Zvážíme sloučení společností města do jedné organizace a zřídíme dozorčí radu, kde občané mohou dělat kontrolu.

9. Odpady, životní prostředí, biokoridory

Dokončíme úpravy kontejnerových stání, ne všude jsou dokončeny. Vyvoláme diskuzi k digitalizaci sběru odpadu a přidání popelnic na olej a tuky.

Stromy ve městě budeme pravidelně doplňovat tam, kde dojde k úhynu. Vyvoláme s odborníky diskuzi, co s kaštany na ulici Komenského (pahýly), zda v dnešní době nebude vhodnější náhrada - vysadit například Platanovou alej.

Zaměříme se na tvorbu biokoridorů, začneme řešit úpravy pozemků tak, aby dešťová voda byla zadržena v půdě a v místě dopadu. Chceme zabraňovat erozi půdy a komunikací s majiteli a nájemci pozemků vytvářet remízky a ovlivňovat druh a skladbu vysazených plodin.

Zmapujeme slepá ramena Moravy a budeme s odborníky řešit úbytky vody s přibývajícími suchými roky. Budeme spolupracovat s organizacemi a spolky které se snaží o návrat vody do krajiny (obnova tůní, mokřadů, ap.)

Budeme pokračovat v zadržování dešťové vody z městských budov k jejímu pozdějšímu využití, po vzoru již proběhlé akce v areálu 2. ZŠ.

10. Doprava

 • Autobusová obslužnost Napajedel

Budeme veřejně diskutovat, zda se nepřipojit k systému MHD  Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o. a více posílit spoje mezi Otrokovicemi (vlak.nádraží)  - Napajedly v rámci dopravy do průmyslových podniků.

 • Parkování a místní komunikace

Dokončíme realizaci parkovacích ploch na Malině I. Budeme diskutovat o možnosti stavby parkovacího domu na Nábřeží. Je nutné pokračovat v rekonstrukci místních ulic (Divišova, Bartošova, Kollárova, Moravní a Na Malině).

 • Cyklostezky

Dokončíme výstavbu cyklostezky mezi Pálenicí a Pahrbkem. Dokončíme výstavbu cyklostezky podél I/55 do Otrokovic.

11. Městská Policie

Zachováme a případně posílíme městskou policii tak aby byla zajištěna její činnost.

12. Sociální služby

Podporujeme činnost DPS, Pečovatelské služby a Klubu důchodců. Zajistíme jejich financování i do budoucna. Budeme pokračovat v rekonstrukcích jednotlivých bytů. Zahájíme nadstavbu lékárny pro vytvoření nových bytů.

13. Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obcích tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální podnikatele v obci před nadnárodními.

14. Školství

Chápeme vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce. Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Do přípravy a projednávání budoucí koncepce a vývoje školy by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí. Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol. Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné.

Občané Napajedel s podporou Pirátů pro Otevřenou radnici

1. Kvalitní informace

Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.

Zajistíme, aby každý jednoduše našel, jak a kde se ptát i na co se ptali občané před ním. Umožníme snadný přístup k archivům úředních desek. Maximální množství informací (např. o rozpočtu, dopravě, kriminalitě, životním prostředí a vodárenství) zveřejníme ve formě otevřených dat, aby byly dále využitelné např. pro tvorbu užitečných aplikací, vědecké výzkumy, studentské práce atd.

2. Rozhodování s účastí občanů

Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Podpoříme občanskou kontrolu chodu města ve výborech, komisích a v dozorčích radách městských společností.

 • O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů, komisí i jejich programu budeme informovat s dostatečným předstihem. Podklady zastupitelstva a rady budou elektronicky na webu města k dispozici. Na zasedání umožníme přístup každému občanovi.
 • Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy ze zastupitelstva. Vlastní záznamy umožníme i občanům. V 21 století není možné, aby občan neměl přístup k tak zásadním informacím, jako je jednání zastupitelstva. Zajistíme, aby audiovizuální záznamy byly součástí zápisů a občan mohl kdykoliv projednávaný bod poslechnout v mobilu či na počítači.
 • Budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech. Za zásadní považujeme zřízení komise stavební a územního plánování, která byla zrušen proto, aby „jim do toho nikdo moc nemluvil“. Zastupitel tak nemá možnost konfrontovat úřednictvo s názorem komise. Taktéž nám chybí komise sportovní, kulturní či školská.
 • Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru.
 • Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkávání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy. Vše na veřejném zastupitelstvu města.
 • Podpoříme místní referenda u sporných otázek s výjimečnou důležitostí a dlouhodobými důsledky.  O investicích města, které mění jeho podobu a charakter, či jsou finančně náročné na několik let, se bude rozhodovat s lidmi místním referendem.

Občané by měli spolurozhodnout třeba i v místním referendu o  10 - 15 největších investicích – nový divadelní sál, sportovní hala, kanalizace, byty, bazén, koupaliště, budovy v zámeckém parku (loutkový sál, divadelní sál, tenisové a házenkářské hřiště), měšťanské domy Palackého 94-95.

 • Podpoříme komunikaci mezi sousedícími samosprávami a jejich obyvateli, aby se problémy neřešily izolovaně.
 • Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám ve vedení města, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné. Petice dosud končí pouze v rukou rady města a nedostanou se na veřejné zasedání zastupitelstva.

3. Transparentní bankovní účet

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce.

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.

4. Veřejné zakázky

Zveřejňování smluv. Kontrola při výběrových řízení, kde v „hodnotící komisi“ bude zasedat 3-5 zastupitelů i s občany. Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Tak snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Zadávání veřejných zakázek:

 • Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušného odboru na radnici a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která definují osobní odpovědnost. Hodnotící komise bude tvořena ze zastupitelů a občanů.
 • Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další potřebné informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví více dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.
 • Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně, u nevýznamných objednávek.
 • Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.
 • Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.
 • Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek.
 • Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.
 • Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.
 • Závaznými standardy snížíme rizika manipulovatelných soutěží.
 • Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.
 • Odkaz na profil zadavatele zveřejníme na stránce povinně zveřejňovaných informací.
 • Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.

Zveřejňování smluv a výběrová řízení:

 • Všechny smlouvy budou zveřejněny na webu města nebo v registru smluv;  občan tak bude mít přehled, která firma zakázku obdržela, i kolik finančních prostředků město použilo. 
 • Veškeré podklady, zápisy a protokoly k výběrovým řízením budou zpřístupněny občanům na webu města. Občan tak bude vědět, která firma a která výběrová komise dělala jakou zakázku ať v roce 2011 nebo 2022.

5. Územní plán

Umožníme občanům prosazovat právo na kvalitní životní prostředí i ovlivňovat podobu okolí jejich domova.

Zveřejníme návrhy územního plánu města na informačních tabulích. Návrhy plánů rozvoje, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci (spolurozhodování) občanů.

6. Radniční média

Otevřeme radniční média a jejich kvalitou podpoříme skutečnou názorovou pluralitu a otevřenou diskuzi v obci.

Otevřenost a transparentnost je dnešnímu vedení města cizí. Redakční rada je tvořena loajálními lidmi a není vytvořena napříč politickými stranami a ani nebyla veřejně diskutovaná na zastupitelstvu města. Radniční noviny, ale i další komunikační kanály samosprávy, musí splňovat základní principy obvyklé pro veřejná média. Za samozřejmé považujeme zveřejňování názorů alternativních vůči vedení radnice. 

7. Nekalé jednání a střet zájmů

Zmenšíme rizika, že zastupitelé a úředníci budou jednat k vlastnímu a nikoli k veřejnému prospěchu.

Prosadíme etické kodexy pro zastupitele i úředníky, upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.  

nahled video 2 Spuštěním videa dojde k načtení obsahu třetích stran z portálu YouTube.
Sdílení je aktem lásky