Páté jednání ZM - koupě pozemků pro cyklostezku a na Chmelnici, odkup části zámeckého areálu, investiční záměry. Hřebčín kulturní památkou?

Ve středu 7.6.2023 proběhlo další jednání zastupitelstva města, na programu bylo 30 bodů a jednání se zúčastnilo všech 21 zastupitelů.

První body byly majetkové, do majetku města nabyly pozemky pro budoucí cyklostezku od Pálenice po ČOV, díky schváleným devíti kupním smlouvám v celkové částce 807.200 Kč V bodu číslo 8 jsme podpořili návrh na koupi pozemků za 1.797.000 Kč v celkové výměře cca 6.000 m2 v lokalitě Chmelnice. Dalšími body byl prodej pozemků k zemědělským účelům v lokalitě Pahrbek a směna pozemků v ulici Dr.Beneše (autobusová zastávka) x pozemek v lokalitě Chmelnice či koupě a směna v ulici Pod Kalvárií.

chmelnice

Projednána byla Bytová koncepce města, je zveřejněna na webu města, díky návrhu M.Štěpaníka.

Velká diskuze proběhla u bodu 13 - možnost koupě části zámeckého areálu. Jde o pozemky které zaručí 100% přístup ke všem budovám města (divadelní sál a loutkový sál Klubu Kultury, ostatní objekty) pouze z jižní strany, tj. od Hřebčína a tím i přístup k objektům a pozemkům TJFS Napajedla. Celkem jde o 11.605 m2. Bylo schváleno zadání zpracovat stavebně-technickou zprávu o stavu budov a vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé. Případná koupě by byla projednána na zářijovém zastupitelstvu. Rádi bychom viděli celý areál zámeckého parku včetně zámku ve vlastnictví města. Vidíme v tom strategický majetek ve středu města a uvidíme jakým způsobem se posune debata o koupi celého zámku.

zamek

U bodu 16 - investiční akce města proběhla diskuze nad jednotlivými investičními záměry. Byl zastaven projekt “bazén a tréninková hala” vedle 2.ZŠ. Pozastaveny byly záměry na nesmyslný “přesun tenisových kurtů” do fotbalového areálu Sadová, který jsme kritizovali v minulém volebním období a vybudovat divadelní sál a kulturní zařízení v objektech 94-95 na náměstí (předpokládaná cena realizace v roce 2019 byla 210.mil.Kč) a objektu čp.387 na sídlo Pečovatelské služby.

Zařazeny do investičního plánu byly nové projekty:

  • přesun skateboardového hřiště do lokality Pahrbek s tím, že skatepark bude betonový
  • zázemí oddílu vodních sportů a Klubu českých turistů
  • sportovní areál Pahrbek
  • naučná stezka Kalvárie
  • přeložka splaškové kanalizace na Zámoraví
  • úprava kuchyně MŠ
  • změna zdroje vytápění MŠ a budovy Kláštera (ZUŠ a KK)
  • klimatizace budovy radnice
  • snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a budov města
  • příjezdová cesta k budově skautského oddílu u potoku Kalvárie

sport pahrbek
sport pahrbek1
sport pahrbek2

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky hospodaření za rok 2022 u městských společností NBTH s.r.o a NTV Cable s.r.o a se zápisem z Finančního výboru. Byly schváleny dotace pro Sociální služby na rok 2023 a dotace pro TJFS (350.000 Kč) a Junák, středisko J.Hodného Napajedla na projektovou dokumentaci pro stavbu nové klubovny (1.mil. Kč) a otrokovické profesionální hasiče na pořízení člunu (50.000 Kč).

Finanční body se týkaly schválení Účetní závěrky města za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku +65.482.861 Kč, ten byl převeden na účet 432 kde jsou volné prostředky města. Město mělo k 31.12.2022 k dispozici přes 272.201.339,87 Kč. Část těchto prostředků byla zařazena do letošního rozpočtu (56.376.800 Kč). Do Finančního výboru byl zvolen ing. Pavel Ratiborský ml. po rezignaci Antonína Stojana.

Zástupcem města na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín bude V. Skála.

Závěrečnou část jednacího dne naplnila diskuze, kde jsme si vyslechli výzvu členů Muzejního spolku. Dotazy směřovaly zejména k situaci kolem hřebčína. Starosta informoval o zahájení řízení na Ministerstvu kultury - Prohlášení areálu hřebčína za kulturní památku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

6. jednání ZM (2022-26) - zámek na prodej, v pastvinách se stavět nebude, uzemní plán jednotlivě!

Šesté jednání volebního období 2022 - 2026 a zároveň první jednání v nových prostorách Kina proběhlo 6.9.2023, přítomno bylo rekordních 57 občanů a na YouTube streamu 81. Devadesáti minutová diskuse se rozvinula u bodu k odkupu pozemků v areálu Zámku. Dalším dlouhým blokem byly body ohledně Územního plánu. Pro nepořizovat změnu v lokalitě Výběhy bylo všech 20 přítomných.