Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů.

U prvního bodu byl největší zájem o diskuzi z řad občanů a to dotazy k rekonstrukci fatrovského mostu, zazněly informace od pracovníků KOVEDu (Koordinátor veřejné dopravy ZLK) o úpravách v jízdních řádech, které začaly platit od pondělí 11.3.2024. I Michal Štěpaník spolu s občany napsali v průběhu prvního týdne výluky několik dotazů s žádostí o úpravy.

Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2.

- lokalita Pahrbek – změna plochy „Z“ a plochy „K 277“ na plochu „RH“

- lokalita nad ulicí U Lázní – změna plochy „Z“ na plochu „RI“

- lokalita – pozemky mezi Napajedly a Pohořelicemi – zařazení pozemků do plochy „BI“

- lokalita Luh – vymezení ploch „a“, „b“, „c“ s přípustným využitím „stavby a zařízení k chovu ryb“ a změna plochy těžby T 196 na plochu „S*“ a na plochu „Z“

Schválen byl jen návrh na pořízení v lokalitě Luh, návrhy v lokalitě Pahrbek a Nad Skalí byly zamítnuty. U lokality nad ulicí U Lázní byly návrhy přesunuty na červnové jednání.

Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM.

V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene. My si však myslíme, že jedině koupě celého zámku přinese občanům nejen benefit průchodu mezi oběma branami ale i možnost relaxace, sportovního a kulturního vyžití v areálu. Místo nahlížení do srdce města jen přes plot jak poznamenala občanka města v diskuzi.

Finanční body se týkaly přehledu pohledávek k 31.12.2023 ( -314.890,- Kč), plnění rozpočtu za rok 2023 a stav fin. prostředků k 31.12.2023 a seznámeni jsme byli se zápisem z jednání Finančního výboru. Plnění rozpočtu skončilo kladným výsledkem + 67,3 mil. Kč zejména díky vyšším daňovým příjmům a úspoře v běžných výdajích, stejně jako nečerpání kapitálových výdajů. Z částky volných finančních prostředků 339,286 mil. Kč deponovaných na účtech města je do rozpočtu města na rok 2024 již zapojeno 63,72 mil. Kč. K dispozici pro další období zbývá ještě částka 275,566 mil. Kč.

Město oslovila paní J. Andrýsková z produkce dokumentačního oddělení Paměti národa Střední Morava (Post Bellum, z. ú.) s nabídkou spolupráce u příležitosti 80 let od přistání amerického bombardéru. Navrhuje vytvoření cca půlhodinového dokumentu, který by se mohl v den výročí promítat v kině, dále výstavu a památeční knížečku v elektronické podobě. Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním fin. prostředků ve výši 140.000,- Kč formou rozpočtového opatření.

Diskuze proběhla u bodu týkajícího se schválení dotací pro spolky na rok 2024. Bylo přijato 29 žádostí o dotaci o nich rozhodla ve své pravomoci rada města v celkové poskytnuté částce 1.098.000,- Kč. Díky novele zákona o obcích č.128/2000 Sb. je v pravomoci rady města nyní schvalovat dotace až do částky 250 tis.Kč včetně, zastupitelstvo se tak zabývalo žádostmi nad 250 tis.Kč a těch bylo 7 na celkovou částku 8.780.960,- Kč. Byl navržen protinávrh a celková částka byla krácena na 7.814.000,- Kč. Dotace byla neschválena SDH Napajedla. Schváleny byly dotace pro:

  • TJFS ve výši 5.297.000,- Kč,
  • TJ Sokol 967.000,- Kč,
  • Volejbalový klub 350.000,- Kč,
  • Tenisový klub 250.000,- Kč a
  • NBTH s.r.o 950.000,- Kč

V diskuzi jsme hovořili o Iniciativě o záchranu hřebčína Napajedla a chovu koní v něm, kdy jsme obdrželi oficiální pozvání na veřejné slyšení k petici která se koná v Poslanecké sněmovně v Praze 12.3.2024, za město Napajedla byl nominován k vystoupení starosta města Mgr. R. Podlas.