Poslední letošní jednání ZM, poplatky za psy a odpady, rekordní rozpočet 2024, odměny

Poslední letošní jednání ZM, poplatky za psy a odpady, rekordní rozpočet 2024, odměny

Ve středu dne 29.11.2023 proběhlo opět v kině již sedmé jednání zastupitelstva města. Hned v úvodu mělo být projednáno 5 návrhů na pořízení změny Územního plánu č.2. Jeden z návrhů v lokalitě Pěnné byl z programu stažen. Zbývající 4 návrhy byly zamítnuty:

  • lokalita Kalvárie a Pěnné - tři návrhy na změnu využití ze zemědělské půdy na rekreační
  • lokalita Průmyslová zóna - doplnění podmínek využití plochy pro ubytování zaměstnanců.

V majetkovém bloku bodů byly odhlasovány nákupy pozemků v lokalitě Pahrbek ( 2.011m2 za 1.331.000 Kč) a pozemek pro plánovanou cyklostezku (95m2 za 38.000 Kč).

Velká diskuze proběhla u bodu kde místostarosta města hovořil o důvodech nepředložení chystané smlouvy se společností Zámek s.r.o na odkup části areálu. Nové požadavky Zámku s.r.o na pevné oddělení plotem obou částí parku. Do diskuze se zapojil Tomáš Čabla, hovořil o riziku, aby se do jednání nezapojil jiný zájemce, který by mohl odkoupit celý areál. Apeloval na ostatní zastupitele,že i občané mohou rozhodnout o rozvoji města a to referendem o odkupu celého areálu uspořádaným k eurovolbám 2024.

Několik občanů města, kteří vyslovili své názory k odkupu části areálu, apelovalo na zastupitele, že jen vlastnictví celého areálu přinese zprůchodnění mezi oběma branami.

Předloženy byly zápisy z jednání Finančního a Kontrolního výboru. Bylo schváleno rozpočtové opatření ke stávajícímu rozpočtu města na rok 2023, které zvyšuje příjmy města o 20 mil.Kč (daň ze závislé činnosti 2.4 mil.Kč, z kapitálových příjmů 1.6 mil.Kč, daň z příjmu práv.osob 8.0 mil.Kč a daň z technických her 7.4 mil.Kč).

Byl projednán schodkový rozpočet pro rok 2024, předpokládané příjmy jsou 199,2 mil.Kč, výdaje 262,9 mil.Kč, schodek je tedy 63,7 mil.Kč a bude financován z přebytku z minulých let (315 mil.Kč). Některým příspěvkovým organizacím budou kráceny neinvestiční prostředky. Investice jsou ve výši 100,5 mil.Kč, z nichž největší jsou odkup části zámeckého areálu (25,6 mil.Kč ), fotovoltaické elektrárny na budově ČOV a MŠ (3,8 mil.Kč), rekonstrukce kuchyně v MŠ (4,0 mil.Kč), skate park Pahrbek (3,0 mil.Kč), rekonstrukce dětských hřišť (2,5 mil.Kč), pokračovat se bude v rekonstrukci veřejného osvětlení za úsporné LED světla (3,0 mil.Kč), ZTV Malina III. (6,0 mil. Kč)

Dále byly schváleny čtyři Obecně závazné vyhlášky:

  • o místním poplatku ze psů, zde byla snížena částka z 1.000 Kč na 200 Kč za psa registrovaného v bytovém domě, tedy stejně jako v rodinném. (dosud platilo za psa 1.000Kč jen 32 majitelů !!).
  • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, zde došlo k navýšení paušální částky za poplatek za umístění reklamních zařízení z 500,- Kč za rok na 1 000,- Kč za rok.
  • o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věc, současná sazba 0,55 Kč bude navýšena na částku 0,60 Kč za 1 litr objemu odpadové nádoby, což je v průměru 9%.
  • o místním pobytu, zde se zvýší sazba poplatku ze 4,-Kč (za 1 osobu a 1 den pobytu) na částku 10,- Kč.Osvobození a ani slevy nejsou navrhovány.

Poslední dva body se týkaly mimořádných odměn pro starostu a místostarostu města, oba tak obdrží jeden plat navíc.

Příští jednání proběhne zkraje měsíce března, přejeme Vám klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2024.

radnice vanoce
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!