Ve středu 22.9.2021 proběhne 16.té zasedání zastupitelstva města od 15.00hod.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Kupní smlouva na prodej spoluvlastnického podílu k pozemku – Nábřeží

7 - Žádost o odprodej části pozemku – Pod Kalvárií

8 - Žádost o odprodej části pozemku – Na Kapli

9 - Žádost o odkoupení pozemku – Dr. Beneše

10 - Odkup části pozemku – lokalita Lány

11 - Koupě pozemku

12 - Zápis z jednání finančního výboru

13 - Spolufinancování dostavby Sokolovny

14 - Přehled plnění investičních záměrů a oprav města Napajedla v roce 2021

15 - Neinvestiční účelová dotace z ministerstva kultury na městskou památkovou zónu

16 - Žádost o uzavření dodatku č. 2 k budoucí kupní smlouvě – CEMEX

17 - Zpráva - výkup pozemků pro cyklostezku

18 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

19 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

20 - Diskuse

21 - Závěr