Pozvánka na sedmé jednání ZM volebního období 2022-26

Pozvánka na sedmé jednání ZM volebního období 2022-26

Již příští středu od 15:00 zasedne už po sedmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti.

  • Na programu je řada důležitých témat včetně diskuse o změně sazby za komunální odpad, kde má dojít k navýšení o 9%. Navržena je také změna poplatku za psy - konkrétně poplatek za psa u domu zůstane na stávajících 200 Kč, u bytu se sníží poplatek z 1000 Kč na 200 Kč a poplatek za druhého psa bude 300 Kč.
  • Kromě toho budeme schvalovat v rozpočtu na rok 2024 plánované investice ve výši 130 milionů korun, které ovlivní rozvoj našeho města.
    Dále bude na programu i pět návrhů na změnu Územního plánu, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Kalvárie, Títěž, Dolní padělky a Pěnné.

Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Doplnění návrhu Změny územního plánu č. 2

7 - Koupě pozemků v lokalitě Pahrbek

8 - Výkup pozemku pro cyklostezku

9 - Žádost o prodloužení uzavřených budoucích smluv - CEMEX Sand, k.s.

10 - Žádost o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě

11 - Koupě pozemků v areálu zámeckého parku

12 - Informace zastupitelům o výsledku jednání s obcí Pohořelice o navrhované změně katastrální hranice v lokalitě Nad Mezí

13 - Záměr modernizace učebny ICT 1. ZŠ a modernizace učebny přírodopisu 2. ZŠ

14 - Zápis z jednání finančního výboru

15 - Úpravy rozpočtu města na rok 2023

16 - Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2024

17 - Úprava neinvestičního příspěvku pro Pečovatelskou službu Napajedla, p.o.

18 - Obecně závazné vyhlášky města Napajedla o místních poplatcích

19 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

20 - Zápis z jednání kontrolního výboru

21 - Mimořádná odměna starosta města

22 - Mimořádná odměna místostarosta města

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

23 - Diskuse

24 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!