Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti.

Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace

Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny.

Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!


PROGRAM

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace

7 - Doplnění návrhu Změny územního plánu č. 2

- lokalita Pahrbek – změna plochy „Z“ a plochy „K 277“ na plochu „RH“

- lokalita nad ulicí U Lázní – změna plochy „Z“ na plochu „RI“

- lokalita – pozemky mezi Napajedly a Pohořelicemi – zařazení pozemků do plochy „BI“

- lokalita Luh – vymezení ploch „a“, „b“, „c“ s přípustným využitím „stavby a zařízení k chovu ryb“ a změna plochy těžby T 196 na plochu „S*“ a na plochu „Z“

8 - Návrh na uzavření kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovými domy na Nábřeží a ul. Palackého v k. ú. Napajedla

9 - Koupě pozemků v katastrálním území Napajedla

10 - Koupě pozemků v areálu zámeckého parku

11 - Žádost o prodej části pozemku - ul. Pod Kalvárií

12 - Žádost o prodej pozemků - lokalita Zámoraví

13 - Smlouva o bezúplatném převodu ÚZSVM - lokalita Zámoraví

14 - Žádost o prodej části pozemku – lokalita Jiráskova

15 - Zápis z jednání finančního výboru

16 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024

17 - Plnění rozpočtu za rok 2023 a stav finančních prostředků města k 31.12.2023

18 - Přehled pohledávek města k 31.12.2023

19 - Zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky

20 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla o nočním klidu

21 - Měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města

22 - Stanovení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce člena a předsedy komise RM a člena výboru ZM

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

23 - Diskuse

24 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.