Pozvánka na čtvrté jednání ZM volebního období 2022-26

28. února 2023
Pozvánka na čtvrté jednání ZM volebního období 2022-26

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

1 - Zahájení

2 - Schválení zápisu z minulého zasedání

3 - Volba návrhové komise

4 - Stanovení ověřovatelů zápisu

5 - Schválení programu

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV

6 - Vyjádření k návrhu KoPÚ Halenkovice pro LV 2189

7 - Svěření pravomoci zastupitelstva města radě města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

8 - Darovací smlouva mezi městem Napajedla a Povodím Moravy, s.p.

9 - Žádost o odkoupení pozemku - lokalita ul. Janáčkova - ul. Dvořákova

10 - Zpráva o výkupu pozemků pro cyklostezku

11 - Program regenerace MPZ 2023

12 - Zápis z jednání finančního výboru

13 - Plnění rozpočtu za rok 2022 a stav finančních prostředků města k 31.12.2022

14 - Přehled pohledávek ke dni 31.12.2022

15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2023

16 - Úpravy rozpočtu města na rok 2023

17 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci pro NBTH, s.r.o.

18 - Statut Fondu zaměstnavatele

19 - Stanovení peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce předsedy komise RM

20 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla o nočním klidu

21 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2002

22 - Přehled členství města Napajedla ve sdruženích a spolcích

23 - Návrh na pověření určeného zastupitele na zpracování a pořízení změn Územního plánu Napajedla a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

24 - Zápis z jednání kontrolního výboru

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST

25 - Diskuse

26 - Závěr

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.