Pozvánka na páté jednání ZM volebního období 2022-26

3. června 2023
Pozvánka na páté jednání ZM volebního období 2022-26

Program:

A) ÚVODNÍ ČÁST

B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV
6 - Kupní smlouvy pro pozemky pro budoucí cyklostezku
7 - Koncepce bydlení města Napajedla
8 - Koupě pozemků v k. ú. Napajedla
9 - Žádost o prodej části pozemků ve vlastnictví města - lokalita Pahrbek
10 - D55 5506 Napajedla – Babice, 1. stavba, most SO 201 a související objekty – Dodatek č. 1
11 - Směna pozemků v lokalitě Chmelnice a Dr. Beneše - Dodatek č. 1
12 - Smlouva kupní a směnná - lokalita Pod Kalvárií
13 - Koupě pozemku v areálu zámeckého parku
14 - Stanovisko obce Pohořelice ke změně ÚPN – lokalita Nad Mezí
15 - Program regenerace MPZ - Odstoupení žadatele dotace
16 - Investiční záměry města Napajedla
17 - Seznámení s hospodařením společnosti NTV cable s.r.o. za rok 2022
18 - Seznámení s hospodařením společnosti NBTH, s.r.o. za rok 2022
19 - Zápis z jednání finančního výboru
20 - Návrh na poskytnutí dotací k zajištění financování neinvestičních výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb na rok 2023
21 - Dotace z rozpočtu města Napajedla pro rok 2023
22 - Schválení účetní závěrky města Napajedla a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
23 - Závěrečný účet města Napajedla za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2022
24 - Volba člena finančního výboru
25 - Pozvánka na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
26 - Změna v řízení vodní cesty Baťův kanál
27 - Obecně závazná vyhláška města Napajedla, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Napajedla o nočním klidu
28 - Různé - Informace o vývoji situace kolem budoucnosti Hřebčína Napajedla z úrovně vedení města
29 - Diskuse

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!