Report ze zastupitelstva města konaného dne 22.6.2022

22.6.2022 od 15.00hod se konalo 20. jednání zastupitelstvo města Napajedla, kterého jsme se zúčastnili.

Prvními body byly majetkové věci, směna pozemku v lokalitě Jiráskova, prodej pozemků pod bytovými domy a převod pozemků od státu (UZSVM) na Malině II.

Velká debata proběhla u bodu 9 který předkládal Odbor správa majetku a to kupní či směnné smlouvy na pozemky pro zahájení výstavby cyklostezky od Pálenice po ČOV.

Po prostudování materiálů jsme zpracovali protinávrh který Michal Štěpaník podal před jednáním. Chtěli jsme, aby všechny smlouvy či směny byli schváleny kromě směny pozemků mezi korporací Slaviamotor s.r.o a městem Napajedla. Korporace požadovala za své tři pozemky pod plánovanou cyklostezkou pozemky v centru města v areálu Infocentra Přístav na kterém stojí od roku 2015 se souhlasem města její stavby - kovový kontejner v kterém je zázemí pro hostinskou činnost a i část pozemku kde je zbudována předzahrádka. Město momentálně tyto pozemky pronajímá spol.Slaviamotor s.r.o za, dle nás nízký nájem (10-20 Kč/m2). Myslíme si že tyto lukrativní strategické pozemky u cyklostezky by měly zůstat v majetku města a je třeba hledat jiné alternativy ke směně či koupi. Nerozumíme proč tyto stavby nebyly koupeny dříve, když na kontě města každý rok, posledních 10 let, bylo více jak 100 mil. Kč volných finančních prostředků. Náš návrh byl hlasováním odmítnut a nejnižší možnou většinou 11 hlasy byl přijat návrh Rady města, tedy směna s korporací Slaviamotor s.r.o.

Je nutné ještě zmínit, že společnost Slaviamotor s.r.o. byla vybrána i jako zhotovitel nátěru Chmelnické lávky po výměně lan, která právě probíhá. Nátěr bude v ceně 2.020.942 Kč vč. DPH.

Je velkým paradoxem, že v minulém Územním plánu byla cyklostezka deklarována jako “veřejný zájem” a město tak mohlo mít větší páky pro získání pozemků, v současném plánu již “veřejný zájem” není a můžeme se de facto nechat vydírat majiteli pozemků.

kolaz3

Ať máme na směnu pozemků každý jiný názor, je dle nás nutno změnit směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu po vzoru měst v okolí a snížit tak částku ze 2 mil. Kč na 300.000 Kč. A na jakoukoliv zakázku nad limit 300.000 Kč vypisovat transparentní výběrové řízení. Předejdeme tak riziku, že zakázky jsou přidělovány spřízněným společnostem či známým.

V příštím volebním období budeme usilovat o zřízení komise s účastí občanů “pro zadávání zakázek” či “stavební výbor”, tak aby dohlíželi na investiční práce či velké opravy ve městě.

Dalším bodem byl zápis z jednání Finančního výboru, kde předseda ing. Fojtů shrnul dosavadní čerpání rozpočtu v roce 2021 a sdělil že hospodaření města skončilo přebytkem cca +34 mil.Kč. po zdanění. Na “účtu 432” města tak postupně od roku 2010 přibylo ke stávajícím +258 mil. Kč dalších 34 mil. Kč na celkových cca 293 mil. Kč. volných finančních prostředků. Podle nás to nejsou ušetřené peníze, ale neproinvestované peníze na opravy a rozvoj města ! Tyto peníze se znehodnocují nejen velkou inflací, ale i vyšší cenou za práci, materiál a služby. Hospodaření společností města skončilo u všech v kladných číslech.

Následovaly námi podpořené body Závěrečný účet města 2021 a schválení Účetní uzávěrky.

Dále jsme podpořili přidělení dotace (150 tis. Kč bez DPH) z ministerstva kultury pro MPZ a to společnost Zámek s.r.o na obnovu dřevěné konstrukce kazetového stropu altánu u bazénu, výstavbu zpevněné plochy a přesun ledové plochy včetně haly (4.3 mil. Kč) za recepci RK Pahrbek, pokrytí předpokládané ztráty z provozem ledové haly v roce 2022 (1.4mil. Kč).

kolaz1

Po vyslechnutí návrhu ředitelky Klubu kultury paní Mgr. Friscaové a seznámením se s podklady jsme vyslovili souhlas s rekonstrukcí prostor Café Klášter za cca 900 tis.kč z jejich investičního fondu. Předposledním bodem byla volba občanů kteří zasednou jako přísedící u okresního soudu ve Zlíně.

Posledním bodem byla delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti VaK Zlín.Do diskuze se opět přihlásil Tomáš Čabla a doporučil zastupitelstvu nehlasovat pro usnesení (udělení plné moci pro Jižní vodárenskou a schválení změny stanov včetně delegování zástupce města na valnou hromadu) z důvodu špinavé hry Statutárního města Zlína, která dosazením p.Březíka do představenstva společnosti VaK Zlín po celou dobu brání právními kroky navrácení podniku a vytváří tak ochranu viníkům stojícími za nezákonným prodejem VaK Zlín, ke kterému po 15 letech dospěl Vrchní soud v Olomouci. Dále dodal že “před 20 lety zastupitelé města Napajedla nehlasovali pro prodej podniku a měli by tedy tuto nemorální hru Statutárního města Zlína a VEOLIE nechat dohrát i nyní bez naší podpory”. Mimochodem z nezákonného prodeje podniku VaK Zlín bylo vyvedeno od odběratelů přes vodné a stočné přes 1 000 milionů korun.

Pirátští zastupitelé Tomáš Čabla a Michal Štěpaník

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde