Report ze 4. jednání Zastupitelstva města: dotace z rozpočtu města, plnění rozpočtu za rok 2022, MPZ Napajedla

Report ze 4. jednání Zastupitelstva města: dotace z rozpočtu města, plnění rozpočtu za rok 2022, MPZ Napajedla

Ve středu 8.3.2023 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. v zasedací místnosti radnice, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnili všichni zastupitelé.

Prvními body byly tradičně ty majetkové, město získalo od Halenkovic pozemky stejné velikosti za pozemky o které přišlo v rámci komplexních pozemkových úprav které proběhly na katastru Halenkovic. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v lokalitě Maková (celkem 3406m2). S tím souvisí i návrh odboru Správa majetku, aby zastupitelstvo svěřilo radě města možnost účastnit se veřejné dražby a nabytí hmotné nemovité věci v dražbě o nejvhodnější nabídku s limity schválenými v přílohách. Stejně tak nově bude mít rada města možnost uzavírat rezervační smlouvy z důvodu pozdržení prodeje a projednání v zastupitelstvu. Vedení odboru Správa majetku si od této změny slibuje lepší možnost získání pozemků do majetku města hlavně kvůli potřebě pozemků pro směny v rámci komplexních pozemkových úprav které již na našem katastru byly zahájeny, pozemky užívané jako orná půda budou propachtovány a budou tak generovat každoroční malý zisk. Dále do majetku města darem přibyla protipovodňová opatření vybudovaná na pravém břehu řeky Moravy. Všechny tyto návrhy jsme podpořili a byly tak schváleny.

Zastupitelé se poté seznámili s vývojem situace okolo pozemků pro plánovanou stavbu cyklostezky mezi pálenicí a ČOV. Odbor Správa majetku tak dostal za úkol předložit příště již Kupní smlouvy na předmětné pozemky, které se mu podařilo vyjednat se stávajícími vlastníky. Do majetku by tak mělo přibýt 21 pozemků pro cyklostezku. Bude však zbývat ještě 14 získat.

Z Ministerstva kultury jsme obdrželi dotaci ve výši 140.000 Kč pro MPZ Napajedla. Jediným zájemcem o dotaci byla společnost Zámek s.r.o. na restaurátorské práce na obnovu francouzského okna na západním rizalitu hlavní budovy. Dotace byla Zámku s.r.o. schválena.

Finanční body se týkaly přehledu pohledávek k 31.12.2022 ( -327.645 Kč), plnění rozpočtu za rok 2022 a stav fin. prostředků k 31.12.2022 a seznámeni jsme byli se zápisem z jednání Finančního výboru. Plnění rozpočtu skončilo kladným výsledkem + 50,165 mil. Kč zejména díky vyšším daňovým příjmům a úspoře v běžných výdajích, stejně jako nečerpání kapitálových výdajů. Město má tak k dispozici přes 215.489.756,25 Kč. Dále jsme podpořili Rozpočtové opatření (RO) č. 4 které navyšuje letošní rozpočet o částku +1 mil.Kč (výnos daně z příjmů FO), +3 mil.Kč (výnos z DPH) a +2,739 mil. Kč (příjem z odvodu za odnětí zemědělské půdy). Na výdajové straně RO č. 4 je nejvyšší položkou 600 tis. Kč na Územní plán - změna 1B. Změna termínu pro vyúčtování dotace NBTH s.r.o pro ledovou plochu byla taktéž schválena.

Velká diskuze proběhla u bodu týkajícího se schválení dotací pro spolky na rok 2023 v částkách nad 50 tis. Kč. Spolek TJ FS Napajedla z.s. požadoval schválení dotace ve výši 5,420 mil. Kč, což bylo výrazně více než v roce 2022 (2,8 mil.Kč), zazněly argumenty na nedostatečně zpracovaný rozpočtový přehled na celý rok 2023 či rozpis nákladů na údržbu oddílů fotbalu a házené. Opět se v diskuzi probíralo téma věcného břemene a přístupu (v současné době má sjednáno věcné břemeno jen město Napajedla k přístupu ke svým budovám Klubu kultury). Je velká škoda, že nepřišel před zastupitele předseda TJ, aby obhájil nárůst požadovaných financí. S rozpisu na údržbu je patrné, že oddíl házené chce v letošním roce započat udržovací práce s opravami svého hřiště a zázemí (investice ve výši 970 tis. Kč). Do areálu nebylo investováno mnoho let. Oddíl fotbalu chce proinvestovat 610 tis. Kč - zde měl k některým položkám připomínky Michal Štěpaník… Na platy dvaceti trenérů mládeže je požadována částka 1,150 mil.Kč, která by měla být vrácena zpět do rozpočtu města po obdržení dotace od Národní sportovní agentury (NSA) v průběhu roku, jde tak o “zálohovou” platbu. TJ FS Napajedla z.s. má 7 oddílů a asi 800 členů.

Druhou nejvyšší položkou pro spolky byla částka 4.874.609 Kč jako investiční příspěvek pro tělovýchovnou jednotu Sokol na přístavbu sokolovny. Zbývající část ve výši 11 247 540 Kč poskytla NSA formou dotace. Na jednání ZM vystoupil i jednatel TJ Sokol p. Psotka a požádal zastupitele o poskytnutí další dotace tentokrát ve výši 1.129.167 Kč z důvodu změny způsobu založení stavby, místo základových pasů bude nutno použít hlubinné založení. Na neinvestiční účel jde částka 857.500 Kč. Sokol má v současné době 11 oddílů a kolem 300 členů. Významnou částkou v dotacích je také 1 mil. Kč pro NBTH s.r.o na pokrytí ztrát s provozem ledové plochy.

Po dlouhé diskuzi, kdy na většinu dotazů odpovídal radní ing. L. Fryšták, který však není ve vedení TJ FS Napajedla z.s., byly dotace schváleny.

Bod č. 23 - pověřili jsme hlasováním zastupitelku ing. G. Zábojníkovou jako určenou zastupitelku pro spolupráci s Odborem stavebním jako pořizovatelem Územního plánu pro volební období 2022 - 2026.

V závěru jsme podpořili vydání OZV o nočním klidu a vzali na vědomí zápis z Kontrolního výboru a seznámili se s přehledem členství města ve sdruženích a spolcích.

Závěrečnou část jednacího dne naplnila diskuze, kde jsme si vyslechli několik občanů, kteří přišli na jednání. Dotazy směřovaly zejména k situaci kolem hřebčína. Starosta uvedl, že se touto situací vedení města zabývá a poslal dopis jednatelům společnosti Sygnum s.r.o a že ve věci Územního plánu ještě nebylo rozhodnuto zdali se bude stavět či ne. Za naše politické uskupení Občané Napajedel deklarujeme, že nepodporujeme výstavbu hromadného bydlení v lokalitě Výběhy. Pan zastupitel Michalčík pak informoval o plánovaném umístění drtícího zařízení na zpracování stavební suti na pozemku nad Agropodnikem (vedle silnice na Halenkovice). Zájem o provoz drtičky má společnost SMO Otrokovice, a.s. Sdělil nám že byla podána petice od občanů Zámoraví proti této aktivitě firmy SMO.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!