Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022

14.12.2022 od 15.00hod se konalo 3. jednání zastupitelstvo města Napajedla, kterého jsme se oba zúčastnili. Prvními body byly majetkové věci, smlouva o právu provést stavbu D55 , most SO 201 a související objekty s ŘSD.

Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.

Dále byla jmenována Pracovní skupina pro Program regenerace MPZ, z členů zastupitelstva to jsou Ing.arch. Michal Hladil, Ing. Gabriela Zábojníková a starosta Mgr. Robert Podlas.

Dalšími body byly finančního charakteru. Schválení dotace pro TJ FS Napajedla. z.s. ve výši 750 tis.Kč na dorovnání nákladů v letošním roce zejména za energie a pohonné hmoty. Úprava neinvestičního příspěvku pro Pečovatelskou službu, úprava letošního rozpočtu a Zápis z Finančního výbor, kdy výbor konstatoval, že plnění rozpočtu je výši 83% předpokládaného příjmu a výdaje jsou na úrovni 64%. Tato bilance je finančně nepříznivá pro město a je velká škoda, že investiční akce plánované na letošní rok nebudou realizovány a přesouvají se na rok 2023 a rozpočet tak skončí přebytkem zřejmě ve výši přes 22 mil.Kč. Bude nutné, aby město realizovalo investiční akce na 80-100 % a snižovalo volné zdroje které činí 230 milionů korun. Tato částka je ekonomicky nevýhodně vysoká.

Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Velkou investicí je rekonstrukce ulice Bartošova ve spolupráci s ŘSZK (6 mil.Kč), úprava lokality Husova (2.mil.Kč), nová cesta za recepcí na Pahrbku (4,5 mil.Kč), pokračování revitalizace lesoparku Kalvárie, parkovací plochy na Nábřeží (3,6 mil.Kč), nový propojovací chodník od DPS Kalvárie k areálu Kláštera kolem hřiště u škol a školky (4,5 mil.Kč), rekonstrukce objektu čp. 387 v ulici Na Kapli (bývalé sídlo Technických služeb) na sídlo Pečovatelské služby (4,5 mil.Kč), již přislíbené finance pro přístavbu Sokolovny (4,875 mil.Kč), nová klubovna Junáku (10 mil.Kč). Velkou položkou kde se však použijí i finanční prostředky z dotací je zateplení radnice - oprava památkově chráněných oken ve výši 8 mil.kč, kdy dotace je ve výši 3,26 mil.Kč.

Rozpočet města byl schválen jako schodkový s deficitem 56,37 mil.Kč a schodek bude financován z přebytků z minulých let uložených jako volné zdroje (230 mil.Kč). Úkolem do budoucna tak pro nové zastupitele a vedení města je nutnost snížit volné zdroje na polovinu, aby se tyto peníze díky inflaci a zdražování neznehodnocovaly.

Posledním bodem byla volba pátého člena Kontrolního výboru, kdy na návrh ODS byl zvolen Robert Samsonek ml.

Michal Štěpaník a Tomáš Čabla

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

8. JEDNÁNÍ ZM - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA, KOUPĚ POZEMKŮ V AREÁLU ZÁMKU, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ K PETICI ZA HŘEBČÍN

Ve středu 6.3.2024 proběhlo letošní první jednání zastupitelstva města, tradičně v 15.00 hod. opět v městském kině, na programu bylo 24 bodů a jednání se zúčastnilo 19 zastupitelů. Druhým bodem byly návrhy na pořízení změny Územního plánu č.2. Dalšími body byly tradičně ty majetkové, město koupilo pozemky na Chmelnici a Pahrbku za 2.016.300,- Kč. Byl schválen bezúplatný převod pozemku p. č. 4832/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 od ÚZSVM. V dalším bodu nabyly do majetku města pozemky v areálu Zámku a sice o výměře 10.152 m2 x 2 250,- Kč/m2 za celkovou kupní cenu 22.842.000,- Kč. Město tak konečně bude mít přístup ke svým budovám v areálu, TJFS ke svému majetku bez omezení vyplývající z věcného břemene.

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Pozvánka na 8.jednání zastupitelstva 2022-26

Již příští středu 6.3.2024 od 15:00 zasedne už po osmé Zastupitelstvo města Napajedla! Chceme, aby se co nejvíce lidí zapojilo do důležitých rozhodnutí o našem městě, proto toto zasedání opět proběhne v prostorách kina, aby bylo dostatek místa pro všechny zástupce veřejnosti. Na programu je řada důležitých témat včetně koupě pozemků v areálu zámeckého parku, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Napajedla na rok 2024, zajištění přípravy a realizace akcí k 80. výročí události sestřelení bombardéru spojeneckých sil v lokalitě Prusinky a informace k výstavbě mostů v Napajedlích vč. řešení dopravní situace. Dále bude na programu i šest návrhů na změnu Územního plánu č.2, které by mohly mít významný vliv na podobu našeho města do budoucna. Navrhovaná změna by se dotkla lokalit Nad slaným, Títěž, Luhy a Díly za humny. Vaše přítomnost je neocenitelná - vaše názory a připomínky mají význam pro budoucnost našeho města. Přijďte, zapojte se a buďte součástí rozhodování!