Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

30. září 2022
Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

21.9.2022 od 15.00hod se konalo 21. jednání zastupitelstvo města Napajedla, kterého jsme se oba zúčastnili. Prvními body byly majetkové věci, prodej pozemků v lokalitě Dubová, směna pozemku v lokalitě Jiráskova.

Dalším bodem bylo schválení Budoucí směnné smlouvy na pozemky pro cyklostezku Pálenice - ČOV který předkládal Odbor správa majetku. Již na minulém jednání ZM v červnu 2022 jsme po prostudování materiálů zpracovali protinávrh který Michal Štěpaník podal před jednáním. Chtěli jsme, aby nedošlo na směnu pozemků mezi korporací Slaviamotor s.r.o a městem Napajedla. Korporace požadovala za své tři pozemky pod plánovanou cyklostezkou pozemky v centru města v areálu Infocentra Přístav na kterém stojí od roku 2015 se souhlasem města její stavby - kovový kontejner v kterém je zázemí pro hostinskou činnost a i část pozemku kde je zbudována předzahrádka (více v našem reportu z června 2022). Nehlasovali jsme pro směnu.

Dalšími body bylo majetkové vypořádání v souvislosti s výstavbou v lokalitě Jiráskova a Malina III., které jsme podpořili.

16.tým bodem, kdy jsme hlasovali pro, byl aktualizovaný dokument Program regenerace Městské památkové zóny, původně zpracovaný v roce 2016. Dokument slouží jako podklad při rozhodovacím procesu v rámci územně-plánovacího a stavebně-správního řízení na území městské památkové zóny.

Na vědomí jsme vzali Zápisy z kontrolního a z finančního výboru, kde jsme se seznámili s výsledky plnění rozpočtu k 31.8.2022, s výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2022. V bodě 19 jsme diskutovali o rozpočtovém opatření č. 36/2022, kdy se předpokládaný příjem rozpočtu zvyšuje především díky příjmu z úroků (+10 mil.Kč), navýšení výnosu z DPH (+10.mil.Kč), navýšení výnosu z daně hazardních her a technických her (+8.35.mil.Kč) a (+5 mil.Kč) z výnosu DPPO (daň z příjmu práv.osob). Celkově bude rozpočet na příjmové straně vyšší o cca 36 mil.Kč. Díky tomu bude navýšena běžná a kapitálová rezerva a do volných prostředků bude převedeno cca 33.3 mil.Kč.

Posledním bodem bylo schváleno usnesení zařadit do rozpočtu na rok 2023 investiční příspěvek ve výši 10 mil.Kč spolku Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla. z.s. na výstavbu nové klubovny na ulici Jiráskova.

Jednání bylo potom ukončeno předáním pamětních listů zastupitelům a ustavující jednání nového zastupitelstva vzniklého z víkendových komunálních voleb bude zřejmě 19.října 2022.

Michal Štěpaník a Tomáš Čabla

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Rozpočet města na rok 2023, ulice Rudolfa Firkušného, report z jednání ZM č.3 (2022-2026)

Report z 3. jednání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2022 Rozpočet města na rok 2023. Většina zastupitelů, včetně nás, se zúčastnila pracovního jednání právě kvůli rozpočtu v pondělí, kde jsme detailně s vedoucími finančního odboru, odboru Investic a Správy majetku projednali detailně investiční akce či opravy na rok 2023. Dalším bodem bylo schválení názvu nově vzniklé ulice nad ulicemi B.Benešové a Na Malině. Ze dvou návrhů (Nad Malinou a Firkušného), byl nakonec podpořen návrh Z.Ohnoutka na název Rudolfa Firkušného.