Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

30. září 2022
Poslední jednání zastupitelstva období 2018-2022, rozpočtové opatření a investice do klubovny skautů

21.9.2022 od 15.00hod se konalo 21. jednání zastupitelstvo města Napajedla, kterého jsme se oba zúčastnili. Prvními body byly majetkové věci, prodej pozemků v lokalitě Dubová, směna pozemku v lokalitě Jiráskova.

Dalším bodem bylo schválení Budoucí směnné smlouvy na pozemky pro cyklostezku Pálenice - ČOV který předkládal Odbor správa majetku. Již na minulém jednání ZM v červnu 2022 jsme po prostudování materiálů zpracovali protinávrh který Michal Štěpaník podal před jednáním. Chtěli jsme, aby nedošlo na směnu pozemků mezi korporací Slaviamotor s.r.o a městem Napajedla. Korporace požadovala za své tři pozemky pod plánovanou cyklostezkou pozemky v centru města v areálu Infocentra Přístav na kterém stojí od roku 2015 se souhlasem města její stavby - kovový kontejner v kterém je zázemí pro hostinskou činnost a i část pozemku kde je zbudována předzahrádka (více v našem reportu z června 2022). Nehlasovali jsme pro směnu.

Dalšími body bylo majetkové vypořádání v souvislosti s výstavbou v lokalitě Jiráskova a Malina III., které jsme podpořili.

16.tým bodem, kdy jsme hlasovali pro, byl aktualizovaný dokument Program regenerace Městské památkové zóny, původně zpracovaný v roce 2016. Dokument slouží jako podklad při rozhodovacím procesu v rámci územně-plánovacího a stavebně-správního řízení na území městské památkové zóny.

Na vědomí jsme vzali Zápisy z kontrolního a z finančního výboru, kde jsme se seznámili s výsledky plnění rozpočtu k 31.8.2022, s výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2022. V bodě 19 jsme diskutovali o rozpočtovém opatření č. 36/2022, kdy se předpokládaný příjem rozpočtu zvyšuje především díky příjmu z úroků (+10 mil.Kč), navýšení výnosu z DPH (+10.mil.Kč), navýšení výnosu z daně hazardních her a technických her (+8.35.mil.Kč) a (+5 mil.Kč) z výnosu DPPO (daň z příjmu práv.osob). Celkově bude rozpočet na příjmové straně vyšší o cca 36 mil.Kč. Díky tomu bude navýšena běžná a kapitálová rezerva a do volných prostředků bude převedeno cca 33.3 mil.Kč.

Posledním bodem bylo schváleno usnesení zařadit do rozpočtu na rok 2023 investiční příspěvek ve výši 10 mil.Kč spolku Junák - český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla. z.s. na výstavbu nové klubovny na ulici Jiráskova.

Jednání bylo potom ukončeno předáním pamětních listů zastupitelům a ustavující jednání nového zastupitelstva vzniklého z víkendových komunálních voleb bude zřejmě 19.října 2022.

Michal Štěpaník a Tomáš Čabla

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.