První letošní a zároveň celkově 18. jednání zastupitelstva města volebního období 2018 - 2022 proběhlo ve středu 23.února v obřadní síni radnice. Na programu byli majetkové věci které jsme podpořili, stejně jako poskytnutí dotace ve výši 150 tis.Kč z Programu regenerace MPZ pro Zámek Napajedla s.r.o na restaurátorské práce na altánu u bazénu.

Důležitým bodem jednání bylo vydání změny 1A1 Územního plánu (ÚP) formou opatření veřejné povahy. Tím dojde v lokalitě Zámoraví ke změně územní rezervy na plochu zastavitelnou průmyslovou výrobou a sklady. Jde o rozšíření areálu Fatry směrem k Otrokovicím. A zároveň dojde i ke změně v lokalitě severní průmyslová zóna kde bude plocha krajinné zeleně nahrazena taky plochou pro průmyslovou výstavbu Otrokovic. Navrhovatelem je společnost Sygnum Immo Otrokovice. V současné době má firma v lokalitě skladovací halu pneumatik. Na jednání chyběl předkladatel ing. Čabla ze Stavebního úřadu jako pořizovatel změny, zastoupila jej pověřená zastupitelka pro procesy změn ÚP, starostka ing. Brabcová. V diskuzi postupně hovořili zástupci navrhovatelů (Fatra i Sygnum), ing.arch.Dubina, zpracovatel hlukové studie a obyvatelka Zámoraví, která přednesla nesouhlas cca 80 obyvatel této části města se záměrem společnosti Fatra. Argumenty ředitele společnosti Fatra, že je nutno konkurovat Asii, či vyjádření ing. Fojtů (NF-ANO), že je nutno sledovat historii, kdy lokalita byla přislíbena spol.Fatra považujeme za irelevantní.

Vyslovili jsme v diskuzi nesouhlas a úmysl hlasovat proti rozšíření průmyslu v Zámoraví, myslíme si že plochy průmyslu ve městě jsou dostatečné a je na nich možné realizovat podnikatelské záměry. Ztotožňujeme se názorem obyvatel Zámoraví a dlouhodobě navrhujeme, že o změně ÚP by měli rozhodovat občané v referendu. Je nepochopitelné proč přetrvává dojem, že o tak důležitých rozhodnutích, mají rozhodovat jen zastupitelé, jako kdyby občan neměl mít svůj názor pro rozvoj města. Změna však byla schválena.

Druhý bodem spojeným s Územním plánem byl návrh majitele pozemku v lokalitě Nad Mezí, na změnu z plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. Jde o místo těsně na hranici katastru Pohořelic. Návrh byl odmítnut s tím, že bude znovu předložen po vypořádání se návrhem č.4 (polní cesta a biokoridor), který je již předmětem změny 1A, která se zpracovává.

Dále jsme byli seznámeni se zápisy z kontrolního i finančního výboru a s předběžným výsledkem plnění rozpočtu za rok 2021. Rozpočet skončil s přebytkem 42.6 mil.Kč oproti předpokládanému deficitu -16,9 mil.Kč (díky vyšším příjmům 20,4 mil.Kč a nečerpaným výdajům 11,8 mil.Kč a úsporou běžných výdajů 27,3 mil.Kč). K 31.12.2021 tak činil celkový zůstatek 222,8 mil.Kč z čehož bude letos zapojeno do rozpočtu 51,5 mil.Kč, městu tak zbývá 170,3 mil.Kč k volnému použití.

Poslední dva body byly předloženy zastupitelem koalice p.Ratiborským st. (ODS) a jejich schválením bude vyplacena mimořádná odměna starostce a místostarostovi města ve výši jednoho platu. Tyto body jsme nepodpořili a hlasovali jsme proti vyplacení. K vyplacení nevidíme důvody které p. Ratiborský na jednání obhajoval(účast starostky na jednáních při realizaci výstavby D55 či plánované rekonstrukci fatrovského mostu, účast místostarosty na jednáních Místní akční skupiny Chřiby či zastupování města při rozvoji cestovního ruchu - dle nás jde o pracovní náplň funkce). Jako špatný vtip zazněla obhajoba vyplacení odměn od radního p. Cívely (KDU-ČSL). Pan radní považuje za velký přínos starostky pro město vysoký zůstatek na účtu města (přebytek 170 mil.Kč). To však spíše svědčí o neinvestování a špatném hospodaření v době vysoké inflace a zdražování stavebních materiálů a práce v době několika posledních let a ztráta se tak může vyšplhat k desítkám milionů korun. Více i v našem článku z 11. jednání ZM zde.{:target="_blank"} Napajedla jsou jediným městem v regionu kde se odměny dlouhodobě vyplácejí.

Pirátští zastupitelé Tomáš Čabla a Michal Štěpaník

Náš YouTube kanál naleznete zde

Náš FB profil je zde